Odstąpienie od umowy sprzedaży

Pytanie:

Tata koleżanki \"naciął\" się na zdrowotną kołdrę prezentowaną w sanatorium. Chciałby ją zwrócić i odzyskać pieniądze. Poleciłem napisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ponieważ nie minęło jeszcze 10 dni od otrzymania towaru pocztą. Zaproponowałem jednak, żeby razem z oświadczeniem nie zwracać kołdry tylko poczekać na reakcję firmy z obawy przed manipulacjami z ich strony (w rozmowie telefonicznej twierdzą np. że należy napisać w tej sprawie napisać \"podanie\", a towar można zwrócić w ciągu tygodnia od złożenia zamówienia). Czy dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa konieczny jest równoczesny zwrot towaru? W jakiej kolejności powinien nastąpić zwrot świadczeń? Czy można zatrzymać towar do czasu otrzymania zapłaty względnie odesłać go analogicznie jak firma konsumentom \"za pobraniem\"? Czy gdyby firma odmówiła odebrania towaru w ten sposób powstaje roszczenie o zapłatę mimo fizycznego niezwrócenia towaru?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r, Nr 22 poz. 271 z późn. zmianami) konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Decydująca jest chwila zawarcia umowy, a nie otrzymania towaru przez kupującego. Zakładamy, że zawarcie umowy miało miejsce na pokazie w sanatorium poprzez wypełnienie zamówienia, a zatem od tego momentu rozpoczął bieg termin na odstąpienie od umowy. W razie wątpliwości umowa będzie uważana za zawartą z chwilą otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane - w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy (art. 70 kodeksu cywilnego).

W razie odstąpienia od umowy będzie ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Wydaje się, że termin 14 dni należy liczyć od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zatem nie jest warunkiem koniecznym jednoczesne odstąpienie od umowy i zwrot towaru. Możliwe jest uzgodnienie z przedsiębiorcą w terminie późniejszym warunków zwrotu zakupionej rzeczy. Dopuszczalne będzie najpierw złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a dopiero później dokonanie zwrotu zakupionego towaru.

Zwracamy uwagę, że od powyższych zasad występuje jeden wyjątek. Wynika to z faktu, że przed zawarciem umowy konsument powinien zostać poinformowany o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, a jeśli nie miało to miejsca, to bieg terminu nie rozpoczyna się. W takim wypadku, zgodnie z art. 4 ustawy konsument może odstąpić od umowy w terminie dziesięciu dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia. Konsument nie może jednak z tego powodu odstąpić od umowy po upływie trzech miesięcy od jej wykonania.

Nieodebranie towaru przez sprzedawcę nie powoduje utraty możliwości wystąpienia z roszczeniem o zwrot zapłaconej sumy. Co więcej zwrot pieniędzy podlega tym samym zasadom co zwrot rzeczy – powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Przekroczenie tego terminu, zarówno w odniesieniu do zwrotu towaru jak i pieniędzy, spowoduje, że druga strona będzie mogła wystąpić ze stosownym wezwaniem do spełnienia świadczenia, a w razie jego bezskuteczności wystąpić na drogę sądową.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: