e-prawnik.pl Porady prawne

Opłaty za czynności profesjonalnych pełnomocników

Pytanie:

W praktyce sądowej pełnomocnicy używają określeń "według norm przepisanych", przy tym nie powołują się na konkretny przepis prawny. Może rodzić to podejrzenie, że "normy przepisane" nie są normą, tylko obyczajem dla wtajemniczonych. Co to są normy przepisane? Gdzie można znaleźć ich treść?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opłaty za czynności profesjonalnych pełnomocników

7.11.2007

Zwrot "według norm przepisanych" występuje wprost w treści art. 109 § 1 k.p.c., który stanowi, iż roszczenie o zwrot kosztów wygasa, jeśli strona najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie złoży sądowi spisu kosztów albo nie zgłosi wniosku o przyznanie kosztów według norm przepisanych.

Termin niniejszy odsyła do przepisów o kosztach sądowych zawartych w kodeksie postępowania cywilnego w art. 98-110 k.p.c., ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokatów i radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Zgodnie ze wskazanymi przepisami strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone we wskazanych wyżej rozporządzeniach, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony (art. 98 k.p.c.).

Koszty sądowe obejmują natomiast opłaty i wydatki określone w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 2 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)., m.in. opłaty sądowe od pozwu, apelacji, zaliczki na biegłych sądowych, itp.

Stawki opłat za czynności profesjonalnych pełnomocników reguluje § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Stawki te zależne są bądź od wartości przedmiotu sporu bądź od rodzaju sprawy. Przykładowo stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  • do 500 zł - 60 zł;

  • powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;

  • powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;

  • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;

  • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;

  • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;

  • powyżej 200.000 zł - 7.200 zł .

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ