e-prawnik.pl Porady prawne

Osoba prawna jako rolnik

Pytanie:

Osoba prawna (spółka z o.o.) nabyła od rolnika gospodarstwo rolne z zamiarem zorganizowania tam gospodarstwa agroturystycznego (ewentualnie stadniny) oraz miejsca piknikowego do organizacji imprez firmowych. W tym celu planuje rozbudowę gospodarstwa o kilka dodatkowych budynków gospodarczych oraz rozbudowę domu mieszkalnego. Czy osoba prawna po zakupie ziemi rolnej wchodzi w uprawnienia rolnika, czyli ma prawo do dopłat rolnych? Jeśli nie jest to automatyczne, jakie warunki musi spełnić spółka, aby to było możliwe?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Osoba prawna jako rolnik

29.5.2007

Niestety przepisy nie zawierają ogólnej definicji rolnika czy gospodarstwa rolnego obowiązującej w tej samej treści we wszystkich aktach prawnych. Na ogół pojęcia te definiowane są na potrzeby danego aktu prawnego. 

Przepisy kodeksu cywilnego regulują sprawę nabycia gospodarstwa rolnego, jednak tylko z punktu widzenia prawa cywilnego. Zgodnie z art. [4] kodeksu cywilnego nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.

Dopłaty ogólne mogą otrzymać rolnicy wpisani do rejestru producentów rolnych. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej pomoc jest udzielana na wniosek producenta rolnego, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, lub grupy producentów rolnych, a w przypadku pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 8 (tj. pomocy technicznej dla jednostek organizacyjnych i organów realizujących zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich), na wniosek jednostki organizacyjnej lub organu realizującego zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich.

Na gruncie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą: 

  • posiadaczem gospodarstwa rolnego lub 
  • rolnikiem w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001, lub 
  • posiadaczem zwierzęcia. 

W celu uregulowania tej sprawy powinni Państwo więc złożyć wniosek o wpis do ewidencji do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy (spółki). 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ