Parkowanie samochodów na nieruchomości wspólnej

Pytanie:

Mieszkam w lokalu usytuowanym na parterze budynku zarządzanego przez wspólnotę mieszkaniową (jestem jednym ze współwłaścicieli). Jedna ze stron budynku graniczy bezpośrednio z placem manewrowym stanowiącym podjazd do garaży (garaże i plac są współwłasnością właścicieli mieszkań). Ostatnio mieszkańcy zakupili kilka nowych samochodów, które nie mieszczą się w garażach. Wobec powyższego ustawiają samochody bezpośrednio przy budynku, najbliższe samochody w odległości ok. 4-5m od parapetu okna). Stanowi to dla nas dużą uciążliwość (hałas, spaliny - szczególnie w godzinach rannych). Na nasze prośby odpowiadają, że teren jest własnością wspólnoty, a większości współwłaścicieli ta forma parkowania nie przeszkadza (mieszkają wyżej bądź okna mają z innej strony). Nadmieniam również, że przedmiotowa nieruchomość jest dostatecznie duża i pozwala na stworzenie warunków do nieuciążliwego parkowania dodatkowych samochodów, ale to wymaga nakładów na utwardzenie dodatkowego terenu (czym nie są zainteresowani właściciele parkujących pod oknami samochodów). Proszę w tym kontekście o informacje jakie przepisy (może orzecznictwo) regulują zasady parkowania samochodów osobowych na tego typu nieruchomościach mieszkalnych.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W pierwszej kolejności należy odwołać się do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z jego przepisami zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Z państwa punktu widzenia najistotniejsze jest uregulowanie paragrafu 19 tego aktu, zgodnie z którym odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza niż: 1) 7 m - w przypadku 4 stanowisk włącznie, 2) 10 m - w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie, 3) 20 m - w przypadku większej liczby stanowisk. Zachowanie odległości, o których mowa powyżej, nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych między liniami rozgraniczającymi ulicę. Z powyższego wynika, iż w pierwszej kolejności odwołując się do powyższych przepisów należałoby sprawdzić, czy garaże i parkingi spełniają wymogi stawiane im przez te przepisy. Inną kwestią jest to, jak dochodzić i na co się powołać w przypadku, gdy parkowanie takie jak opisane w pytaniu jest uciążliwe dla innych współwłaścicieli posesji. Podstawą w tym zakresie byłby przepis artykułu 144 kodeksu cywilnego. Stanowi on, iż właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Skoro pisze Pani/Pan o wspólnocie mieszkaniowej, to zakładamy, iż jest Pani/Pan właścicielem odrębnej własności lokalu. Należy zatem rozpatrywać kwestię zakłóceń powstających w wyniku działań współwłaścicieli części wspólnej nieruchomości oddziałujących na nieruchomość lokalową stanowiącą własność odrębną. Takie oddziaływanie jak opisane prawo nazywa immisjami. W praktyce może Pani/Pan wystąpić z żądaniem skierowanym do osób powodujących w/w imisje o zaprzestanie dokonywania tych działań (roszczenie o zaniechanie naruszeń). Jest to skorzystanie z tzw. roszczenia negatoryjnego - o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem. W przypadku, kiedy osoba dokonująca naruszeń nie zaprzestanie dokonywania ich dobrowolnie, pozostaje wystąpienie z tym roszczeniem do sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

rahiotom

1.6.2011 15:10:27

Re: Parkowanie samochodów na nieruchomości wspólnej

Szanowi Państwo, Odpowiedzi w odniesieniu do [u][b]niewłaściwego stawiania/parkowania samochodów na działkach budowlanych (podwórkach), bezpośrednio przy oknach budynków mieszkalnych, przy drogach ewakuacyjnych, wjazdach i klatkach schodowych[/b][/u] - znajdziecie Państwo pod wskazanym niżej link'iem do strony. Podaję link: http://centralnyanalizator.blog.onet.pl/Tytulem-wstepu,2,ID420570304,n

gość

20.4.2011 15:28:56

Re: Parkowanie samochodów na nieruchomości wspólnej

Trudno jest wytrzymać kiedy kilkanaście samochodów parkuje 24godz, na dobę pod oknami w odległości 1 metra od okien. Są to samochody mieszkańcó kamienicy , oraz kierowcó z miasta. jakie mamy prawa wobec tych natrętów i jak wyegzekwować swoje prawa względem tej trudnej sytuacji.

Lulu

3.3.2010 12:25:18

Re: Parkowanie samochodów na nieruchomości wspólnej

ja mam podobny problem mój prywatny budynek sąsiaduje z ulicą należącą do Sp-ni Mieszkaniowej, pod moimi oknami Sp-nia ustyuowała parking na 5 samochodów dległość od okien mojego mieszkania wynosi 4.5 metra. W żaden sposób nie mogę wywalczyć, aby nie parkowano mi aut pod okami. Co mi poradzicie na moją obronę

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: