Pełnomocnictwo do założenia spółki

Pytanie:

"Wspólnikami polskiej spółki z o. o. mają być dwie duńskie spółki. Spółki te chcą udzielić pełnomocnictwa obywatelowi Danii, który później będzie prezesem tej spółki, do założenia spółki u notariusza. Czy jest to możliwe?"

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnictwo do założenia spółki

Nie ma przeszkód aby umowa spółki z o.o. została zawarta przez pełnomocnika ustanowionego przez wspólnika spółki. Należy zaznaczyć, iż takie pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie aktu notarialnego, albowiem na podstawie art. 99 § 1 kc, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Umowa spółki z o.o., zgodnie z art. 157 § 2 ksh, powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Do zawarcia umowy spółki z o.o. konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa szczególnego, albowiem czynność ta przekracza zakres zwykłych czynności (pełnomocnictwa ogólnego udziela się do dokonywania czynności nie przekraczających zwykłego zarządu).

Kwestią do rozstrzygnięcia w tym przypadku jest działanie pełnomocnika w imieniu wszystkich stron tego stosunku prawnego - w imieniu obu spółek (wspólników). Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na art. 108 kc, zgodnie z którym, pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywa w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony.

Wspomniany wyżej przepis przewiduje jednak pewne wyjątki od wspomnianej zasady. Do odstępstw od zasady wykluczającej możliwość dokonywania czynności niejako z samym sobą należą następujące przypadki:

  1. gdy sam mocodawca upoważnił w pełnomocnictwie (w jego treści) swojego pełnomocnika do dokonywania czynności prawnych, których drugą stroną jest ten pełnomocnik (w których drugą stronę reprezentuje ten sam pełnomocnik);
  2. jeżeli ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy.

     

    To, czy treść czynności prawnej wyłącza możliwość naruszenia interesów mocodawcy należy oceniać wyłącznie według kryteriów obiektywnych, a nie według subiektywnego przekonania pełnomocnika, że jego działanie nie miało na celu pokrzywdzenia mocodawcy. Pojęcie interesów mocodawcy należy w tym kontekście rozumieć szeroko, a więc jako dotyczące zarówno sfery prawnej, jak i czysto faktycznej. Dopuszczalność ta zazwyczaj wynika z treści stosunku podstawowego łączącego mocodawcę z umocowanym.

Tylko więc w powyższych sytuacjach czynność prawna dokonana przez pełnomocnika "z samym sobą" będzie ważna i skuteczna. W tych wypadkach leży to bowiem w interesie zarówno samego mocodawcy, jak i jego pełnomocnika, a więc nie zachodzi naruszenie interesów mocodawcy.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa jednej osobie, przez każdego wspólnika z osobna, do zawarcia w ich imieniu umowy spółki, nie można doszukać się działania z naruszeniem interesów mocodawców. W związku z powyższym, naszym zdaniem, taka sytuacji jest możliwa i dopuszczalna.

Kiedy można zawrzeć umowę "z samym sobą"?

Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

Pełnomocnictwo a prokura

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika