Pełnomocnictwo w sprawach z zakresu prawa pracy

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna zatrudniam do 20 pracowników. Chciałbym upoważnić dyrektora finansowego do składania podpisu na wszystkich dokumentach pracowniczych m. in. umowa o pracę. Czy mam przygotować upoważnienie czy pełnomocnictwo? Czy jest jakiś wzór upoważnienia lub pełnomocnictwa?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 3[1] kodeksu pracy, za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym przepisie.

Jak więc wynika z powyższego, za pracodawcę będącego osobą fizyczną działać może inny podmiot, jeżeli osoba ta nie dokonuje osobiście czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Pracodawca będący osobą fizyczną może więc udzielić pełnomocnictwa do działania w tym zakresie innej osobie (zakres czynności objętych pełnomocnictwem może się znajdować w umowie o pracę z pracownikiem, bądź można udzielić osobne pełnomocnictwo - gdy umowa o pracę nie przewiduje takiego zakresu obowiązków). W tym przedmiocie prosimy zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego  Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

W opisanej sytuacji pracodawca powinien udzielić odpowiedniego pełnomocnictwa dyrektorowi finansowemu, w którym to zostanie wyraźnie wskazany zakres wykonywanych przez niego czynności (chyba że będzie umocowany do wszystkich czynności w imieniu pracodawcy, wówczas należy wskazać, iż będzie on uprawniony do dokonywania wszelkich czynności w zakresie prawa pracy, w imieniu pracodawcy).

Niestety nie ma sztywnego wzoru pełnomocnictwa do dokonywania w/w czynności. W dokumencie pełnomocnictwa należy wskazać:

 • mocodawcę
 • pełnomocnika (jego imię i nazwisko oraz numer dowodu tożsamości)
 • zakres pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.4.2017

  Pełnomocnictwo ogólne w postępowaniu podatkowym

  Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące uruchomienia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

 • 13.10.2017

  Jak rozstrzygnąć spory pracownicze?

  Spory z zakresu prawa pracy rozstrzygają sądy pracy. Kodeks pracy stanowi jednak, że pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu.

 • 18.9.2015

  Wpis od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego prawo pomocy

  Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Zgodnie z art. 230 § 2 p.p.s.a. (...)

 • 20.8.2015

  Forma właściwa pełnomocnictw zagranicznych

  Praktyka transakcyjna angażująca podmioty zagraniczne mierzy się z trudnością, jaką jest uzyskanie odpowiednich pełnomocnictw.

 • 3.2.2010

  Pełnomocnictwo procesowe

  W prawie przyjęta jest zasada, iż strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Swoboda stron w wyborze pełnomocnika jest (...)