Podatek od nieruchomości za garaż

Pytanie:

Posiadam garaż w bryle budynku. Gmina za ten garaż nalicza nam wyższą stawkę niż za pozostałą powierzchnię budynku. Uważam, że wyższą stawkę można naliczać tylko w przypadku garażu wolnostojącego. Czy i na jakiej podstawie Gmina ma prawo do stosowania za garaż w bryle budynku stawki wyższej niż dla pozostałej części budynku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, regulująca również podatek od nieruchomości, nie posługuje się bezpośrednio określeniem garaż. W przepisie art. 1a ust. 1 ww. ustawy sprecyzowana została definicja budynku. Zgodnie z nią, jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Z kolei rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), rozróżnia w § 102 garaże stanowiące odrębne obiekty budowlane lub stanowiące część innych obiektów budowlanych.

Często występuje bowiem sytuacja, gdy garaż stanowi część innego budynku mieszkalnego. By rozwiązać problem z punktu widzenia zakwalifikowania garażu do odpowiedniej górnej granicy stawki podatkowej, należy zauważyć, iż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie precyzuje budynku mieszkalnego, poprzestając na ogólnej definicji budynku oraz precyzując te z nich, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Natomiast w § 3 pkt 9 zostało zdefiniowane pojęcie mieszkania jako zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Prowadzenie gospodarstwa domowego zawiera w sobie szereg różnych działań, do których warunki dyktują indywidualne okoliczności. Pojęcie prowadzenia gospodarstwa domowego będzie więc uzależnione od możliwości konkretnych podmiotów. Często bywa więc tak, iż prowadzenie gospodarstwa domowego jest uzależnione od posiadania i używania samochodu osobowego w sensie niezwiązanym z działalnością gospodarczą.

Powyższe uzasadnia przyjęcie założenia, że w ramach budynku mieszkalnego należy uwzględnić także garaże, których funkcja dotyczy także zamieszkiwania, a to prowadzi do wniosku, iż taki garaż powinien być opodatkowany według stawki przewidzianej dla budynków mieszkalnych, a nie wyższej.

Garaż może być również odrębnym obiektem budowlanym. W takim przypadku brak jakichkolwiek podstaw, aby uznać taki obiekt za budynek mieszkalny. W przypadku gdy garaż nie jest związany z działalnością gospodarczą należy zakwalifikować go jako tzw. budynki pozostałe lub ich części i opodatkować wg wyższej stawki podatku od nieruchomości.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych (por. postanowienie Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 30 grudnia 2005 r., sygn. Fn.IIBn0550/2/05).

Polecamy także:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: