Podpis pod decyzją skarbową

Pytanie:

Otrzymałem decyzję Izby Skarbowej, którą chcę zaskarżyć. Decyzja jest podpisana nieczytelną parafką będącą praktycznie kółkiem nakreślonym długopisem na stemplu zastępcy dyrektora. Czy brak czytelnego podpisu (na pieczątce są dane imienne zastępcy dyrektora) i zbytnia jego prostota są uchybieniami formalnymi, które mogę podnieść w skardze?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 210 § 1 Ordynacji podatkowej, decyzja zawiera:

  1. oznaczenie organu podatkowego; 
  2. datę jej wydania; 
  3. oznaczenie strony; 
  4. powołanie podstawy prawnej; 
  5. rozstrzygnięcie; 
  6. uzasadnienie faktyczne i prawne; 
  7. pouczenie o trybie odwoławczym - jeżeli od decyzji służy odwołanie; 
  8. podpis osoby upoważnionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego

Warto również wskazać na stanowisko orzecznictwa w tym przedmiocie. "Podpisanie decyzji administracyjnej bez podania imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, z którego wynikałoby upoważnienie do jej wydania, przesądza o istotnej wadzie takiej decyzji" (tak: wyrok NSA z dnia 13 marca 1985 r., sygn. SA/Wr 837/84).

Podpis nie musi być czytelny, ale musi pozwalać na identyfikację osoby. Pojęcie podpis nie jest pojęciem, które posiadałoby jakąś definicję prawną. Jego istota wynika z celu, któremu ma służyć - identyfikacji osoby, która go złożyła. Jak z tego wynika - tylko wtedy podpis nie spełnia swojej funkcji, gdy na jego podstawie nie można zidentyfikować osoby, która go złożyła. Nie jest to zatem bezpośrednio tożsame z "czytelnością" podpisu, ale w konkretnej sytuacji może tak się zdarzyć, że z powodu braku czytelności podpis nie spełnia swojej funkcji.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że decyzja została wydana prawidłowo pod względem formalnym, jeśli chodzi o identyfikację osoby ją wydającej, z pieczęci wynika stanowisko służbowe osoby upoważnionej do wydania decyzji, jej imię i nazwisko i jest też podpis (parafka) tej osoby, a w związku z tym, naszym zdaniem, warunki formalne w tym względzie zostały spełnione. Przepisy prawa nie wymagają, aby wszystkie te elementy zostały napisane odręcznie w decyzji, najważniejsze, by sam podpis był odręczny (nie może być faksymile podpisu).

Prosimy również zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego Na co należy zwrócić uwagę po otrzymaniu decyzji podatkowej?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: