Podział majątku - oszczędności

Pytanie:

30 września 2009 wzięłam rozwód z moim mężem bez orzekania o winie. Mąż mój miał oszczędności na koncie ok. 150 tys. zł. Dowiedziałam, się że kilka dni przed rozwodem przelał oszczędności na konto swojej siostry. Do dnia rozwodu pieniądze te były na koncie siostry. Nie wiem, czy po prostu przelał te pieniądze, czy przekazał jakąś darowizną. Poza tym wiem, że pieniądze te zostały zarobione w nielegalny sposób, tzn. były mąż jest serwisantem komputerowym i wykonywał swoja pracę bez żadnych umów, faktur i rachunków. Czy przy podziale majątku mogę ubiegać się, aby te oszczędności stanowiły majątek do podziału? Nie chodzi mi o te pieniądze, chce jedynie mieszkania, o które on chce walczyć. Czy mogę go postraszyć, że doniosę do prokuratury czy gdzieś indziej o jego nielegalnych dochodach? Proszę przy odpowiedzi o podanie konkretnych przepisów prawnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 31 § 2 pkt. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 1964 r., Nr 9 poz. 59) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków, czyli tego który w późniejszym okresie może być przedmiotem umownego lub sądowego podziału. Nie ma przy tym znaczenia dla kwestii podziału majątku, że od uzyskanego wynagrodzenia nie był odprowadzany podatek dochodowy – tę sprawę poruszymy w dalszej części odpowiedzi. Zgromadzone na rachunku męża środki pieniężne należą w równych częściach do obu współmałżonków.

Podział majątku wspólnego może dotyczyć tylko tych składników majątkowych, które istniały w chwili ustania wspólności ustawowej, a więc z chwilą orzeczenia rozwodu, a ściślej z momentem jego uprawomocnienia się. Gdyby wyjątkowo powstały nowe składniki majątkowe w czasie od chwili wydania wyroku rozwodowego do chwili jego uprawomocnienia się, każde z rozwiedzionych małżonków mogłoby żądać przeprowadzenia w trybie zwykłym podziału uzupełniającego (por. J. Ignatowicz, Orzekanie w procesie rozwodowym... , s. 153) Jak wskazał Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 20 stycznia 1974 r. (sygn. III CRN 384/73) „Tylko w wypadkach, gdy jeden z małżonków celowo wyzbywa się przedmiotów należących do majątku wspólnego przed ustaniem wspólności, przedmioty te lub ich równowartość podlegają rozliczeniu przy podziale”. Istnieje więc możliwość, w przypadku wykazania, że małżonek dokonał celowego przekazania środków pieniężnych na rachunek swojej siostry, aby uniknąć podziału tej kwoty z Panią, że sąd rozliczy tę kwotę pieniężną i zasądzi Pani odpowiednią część jaka przypadałaby, gdyby mąż nie dokonał zbycia pieniędzy. Prawo dokonywania ustaleń mających na celu ustalenie, które przedmioty wchodziły w skład małżeńskiej wspólności majątkowej ma sąd, choć przede wszystkim inicjatywa w tym zakresie powinna należeć do stron postępowania.

Z art. 30 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51 poz. 307) wynika, że od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach pobiera się podatek w wysokości 75% uzyskanego w ten sposób dochodu. Wysokość stawki ma odstraszać osoby uzyskujące dochód od ukrywania jego źródeł celem płacenia niższych (lub niepłacenia w ogóle) podatków. Art. 20 ust. 3 ustawy określa sposób w jaki następuje obliczenie wysokości „nielegalnych” dochodów - ustala się je na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Organem właściwym w sprawach ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa m.in. poprzez ujawnianie i kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów (art. 1 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt. 2 i art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy o kontroli skarbowej – Dz. U. z 2004 r., Nr 8 poz. 65) jest dyrektor urzędu kontroli skarbowej. W powyższej sytuacji poza ewentualnością nałożenia 75% podatku od nieujawnionych dochodów w postępowaniu podatkowym można także rozważać odpowiedzialność karną z art. 56 § 1 kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. z 2007, Nr 111 poz. 765). Przepis ten stanowi, że „Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie,podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.Art. 118 § 1 pkt. 1 i 2 kks stanowi, że organami postępowania przygotowawczego w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych są m.in. urząd skarbowy oraz urząd inspektor kontroli skarbowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY