Porządek przy posesji

Pytanie:

"Moja działka znajduje się przy drodze i odzielona jest od drogi trawnikiem , który muszę pielęgnować . Po drugiej stronie drogi znajdują się stare drzewa liściaste . Jesienią zachodni wiatr przerzuca wszystkie liście na trawnik przy mojej działce .Grabienie i wywożenie tych liści jest dla mnie sporym kosztem .Czy jest jakaś linia obrony bo o polubownym rozwiązaniu tej sprawy nie może być mowy?"

Odpowiedź prawnika: Porządek przy posesji

Nie podaje Pan szczegółowego opisu stanu faktycznego, możemy jednak założyć, iż wskazany przez obowiązek został na Pana nałożony w trybie określonym w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst pierwotny: Dz. U. 1996 r. Nr 132 poz. 622). Stanowi ona, że:

 

Art. 4. 1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”; regulamin jest aktem prawa miejscowego.

 

Regulamin ten określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

 

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

 

Zgodnie z dalszym brzemieniem ustawy:

 

Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;

3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.

 

Z powyższych przepisów jednoznacznie więc wynika, że właściciele nieruchomości zobowiązani są m.in. do utrzymania porządku i czystości nieruchomości przez realizację obowiązków określonych w regulaminie (art. 5), a w regulaminie tym można na nich nałożyć m.in. obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (art. 4). Tymi innymi zanieczyszczeniami mogą być oczywiście również liście.

 

Otwarte pozostaje jednakże pytanie, czy na właściciela można nałożyć obowiązek uprzątania jedynie chodnika, czy też innych części nieruchomości – np. przedmiotowego trawnika. Powołać się tu należy na orzecznictwo oraz poglądy doktryny. I tak, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 stycznia 2009 r. (II SA/Bd 611/2008): „Z art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b ucpg wynika bowiem obowiązek unormowania w regulaminie wymagań dotyczących uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń tylko z tych części nieruchomości, które służą do użytku publicznego. A za takie, w kontekście przepisów ucpg należy uznać tylko i wyłączenie chodniki położone wzdłuż nieruchomości, które to pojęcie bliżej zdefiniowano w art. 5 ust. 1 pkt 4 ucpg (...). Art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b ucpg stanowi zatem podstawę do określenia w regulaminie tylko tego, w jakim terminie i ewentualnie w jaki sposób właściciel nieruchomości sąsiadującej z chodnikiem ma obowiązek usunąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z tego chodnika (tamże str. 169, a także W. Radecki” Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Komentarz”, Wolters Kluwer, wyd. 3, str. 174). Rada Gminy nie ma prawnego umocowania do nałożenia na właścicieli nieruchomości obowiązków dotyczących utrzymywania w czystości innych miejsc niż chodnik i to tylko bezpośrednio przylegający do danej nieruchomości. Sąd opowiedział się więc za stanowiskiem, wg którego za części nieruchomości służące do użytku publicznego można uznać tylko i wyłącznie chodniki. Przy czym, co wynika z art. 5 ustawy, za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Tymczasem w doktrynie wskazuje się, iż: „Uznać zatem należy, że przez „nieruchomości służące do użytku publicznego” rozumie się „chodniki położone wzdłuż nieruchomości”, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 (B. Dziadkiewicz, Gospodarowanie..., s. 116). Z uwagi na to nie można zgodzić się z tezą, iż częścią nieruchomości służącą do użytku publicznego jest „najczęściej chodnik” (odmiennie M. Zawadzka-Kos, Wzorcowy..., s. 11). Częścią nieruchomości służącą do użytku publicznego jest tylko i wyłącznie chodnik.” - tak Paweł Chmielnicki (Dziadkiewicz Bogusław, Chmielnicki Paweł (redakcja), Bandarzewski Kazimierz, „Komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I)).

 

Reasumując uznać należy, że gmina nie ma prawa nałożyć na Pana obowiązku utrzymywania porządku na trawniku, chyba, że byłby on częścią chodnika.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Urszula 2014-07-07 00:08:36

    Przy mojej posesji jest droga nie utwartdzona pozbawiona chodników,długoś posesji to 100metrów ,bramke mam w połowie posesji,zawsze mąż kosił,ja grabiłam trawę zamiatałam do połowy drogę,ale mąż już ma swój wiek 75 lat nie umie za bardzo chodzić ,dla mnie kosa spalinowa za ciężka,a koszenia oprócz drobi i dookoła posesji to 30 arów,dzieci nie mieszkają z nami,więc sami sobie radzimy.Ale jakby to był nawet obowiązek utrzymania czystości to Gmina powinna zadbać o kosze żeby papierki po lodach ,butelki po piwie,nawet zbieram je nawet w mym ogrodzie,sąsiad gna krowę nawet nie na swoją łąkę więc droga w łajnach,zasypuje trochę piaskiem a dzieci w to wejdą i nie tylko dzieci,więc to też mam sprzątać.Jakby były chodniki i asfalt no to trzeba zadbać ,przynajmiej do mojego wjazdu,dalej nie chodzę.Gmina nawet nie zadba o dziury w drodze.Więc sama łatam mój odcinek,mąż kupił żwiru i na całej drodze jak sięga mój płot to 100metr dług ,7 szerokości wysypaliśmy ten żwir na droę,jak już była ujeżdzona to gmina ciągnęła wodociągi ,spycharka ściągnęła ten żwir i gdzieś wywieźli a nam zostawili bagno,bo nie było to ubite tylko zasypane,jak przyszedł deszcz to można sobie wyobrazić co było.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika