Powództwo o uchylenie uchwały wspólników

Pytanie:

W czerwcu br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, podczas którego podjęto m.in. uchwałę o przeznaczeniu zysku za 2003 r. na wypłatę dywidendy. Sprawozdanie złożono w Sądzie Rejestrowym. Wskutek różnych okoliczności, po miesiącu, mimo uprzedniego udzielenia absolutorium - odwołany został Zarząd Spółki. Nowy Zarząd, przygotowując bilans otwarcia, stwierdził szereg nieprawidłowości, które skutkują niemożnością wypłacenia dywidendy z uwagi na brak środków finansowych. Czy skuteczne będzie podjęcie uchwały przez Wspólników (w ramach Nadzwyczajnego Zgromadzenia) o uchyleniu lub uznaniu za nieważną uchwały o wypłacie dywidendy? Jeśli nie, w jaki sposób można ją "anulować"?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z uwagi na posługiwanie się określonymi pojęciami chodzi tutaj o anulowanie uchwały zgromadzenia wspólników w spółce z o. o. . Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Jak się okazało sprawozdanie takie było nierzetelne, do ujawnienia tego doszło przy sporządzaniu bilansu otwarcia przez nowy zarząd. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w k. s. h. (jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki) lub umowie spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane. Do zwoływania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników uprawniony jest zarząd. Jeśli zatem żadna z tych sytuacji nie zachodzi, właściwym trybem do "uchylenia"uchwały jest droga sądowa. Uchwała wspólników sprzeczna z dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Uprawnionymi są zarząd, rada nadzorcza lub komisja rewizyjna oraz poszczególnym ich członkom. Powództwo o uchylenie uchwały wspólników należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały. W razie przekroczenia tych terminów można wnieść powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały lub wystąpić od razu z takim powództwem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY