Praca w USA a polski podatek dochodowy

Pytanie:

"W czerwcu 2003 roku zaraz po ukończeniu studiów wyższych wraz ze swoją narzeczoną wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych na praktyki zawodowe, które trwały około 18 miesięcy. W między czasie, po około 1 roku, wzięliśmy ślub i postanowiliśmy ułożyć sobie życie w USA. Po ukończeniu praktyk dostaliśmy nowe wizy i możliwość pracy. Oboje pracowaliśmy (u kilku rożnych pracodawców) i odprowadzaliśmy podatki w USA. W tym okresie czasu nie podróżowaliśmy do Polski, nie inwestowaliśmy w Polsce ani też nie odprowadzaliśmy żadnego podatku w Polsce. Jednakże przy wyjeździe z kraju nie wymeldowaliśmy się z miejsca zamieszkania (mieszkanie rodziców) oraz pozostawiliśmy nasz samochód z pełnomocnictwem na osobę trzecią w celu sprzedaży tego samochodu. Z tego, co się dowiedziałem samochód ciągle jest zarejestrowany na nas (nie został jeszcze sprzedany). Zaistniały jednak pewne okoliczność które mogą spowodować, że w 2007 roku będziemy musieli wraz z małżonką powrócić do Polski na stałe (lub może na jakiś dłuższy okres czasu) Jak powinniśmy rozliczyć się z posiadanych pieniędzy? Jak wygląda cala procedura w teorii oraz w działaniach praktycznych?"

Odpowiedź prawnika: Praca w USA a polski podatek dochodowy

Problemy wskazane w niniejszym pytaniu były już poruszane w innych odpowiedziach i opracowaniach e-prawnika. Polecamy zapoznać się np. z poniższymi odpowiedziami:

oraz z artykułami:

W tym przypadku należy przy tym przyjąć raczej, iż Państwo w okresie pracy zamieszkiwali w USA (fakt zameldowania w Polsce ma wyłącznie znaczenie dowodowe), tam mieli tzw. rezydencję podatkową i tam w związku z tym podlegali opodatkowaniu od całości uzyskanych dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Nie trzeba się co do nich rozliczać z podatku dochodowego z polskim fiskusem.

Wobec tego bowiem, że miejsce zamieszkania nie zostało określone w sposób szczególny dla celów podatkowych, należy stosować w tym zakresie art. 25-28 Kodeksu cywilnego (tak: wyrok NSA z dnia 7 marca 1987 r., III SA 393/87). Zgodnie z art. 25 k.c.: „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. W świetle tego przepisu o miejscu zamieszkania decydują dwa czynniki: zewnętrzny, czyli faktyczne przebywanie (corpus), oraz wewnętrzny, w postaci zamiaru stałego pobytu (animus manendi).

Jednak po powrocie "na stałe" do Polski staną się Państwo polskimi rezydentami podatkowymi i będą musieli rozliczać się w Polsce z całości dochodów. Jeśli jeszcze nie mają Państwo nadanych numerów NIP, to trzeba będzie złożyć odpowiednie zgłoszenia w tej sprawie do US.

Jeśliby Państwa samochód był np. dużą ciężarówką, to należałoby się liczyć z opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

  • autobusy.

Obowiązek podatkowy (tj. obowiązek zapłaty tego podatku) ciąży, co do zasady, na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych, a także na jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Co do zasady, przy samochodach obowiązek podatkowy powstanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany. W przypadku zaś nabycia już zarejestrowanego samochodu - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany.

Podatnicy podatku transportowego muszą:

- składać, w terminie do dnia 15 lutego, właściwemu organowi podatkowemu (właściwemu wg miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika), deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a gdyby obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.;

- odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Stawki podatku określa rada gminy w drodze uchwały. Nie mogą one jednak przekroczyć ustawowego maksimum, określonego w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). Rada gminy ma w określonych sytuacjach prawo do różnicowania stawek podatku od środków transportowych.

Podatek od środków transportowych w zasadzie płaci się bez wezwania na rachunek budżetu gminy w dwóch równych ratach – w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika