Prawa i obowiązki kuratora w postępowaniu sądowym

Pytanie:

Otrzymałam z sądu wniosek o zniesienie współwłasności wraz z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania. Kuratorem mam być ja, wyraziłam na to wcześniej zgodę. Nie jestem jednak pewna na czym ma polegać moja rola, jakie mam obowiązki i jakie prawa. Jakie obowiązki i jakie prawa mam jako kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu? Czy np. mogę zakwestionować cenę, jaką wnioskodawca podał na wniosku jako wartość udziału osoby, której mam być kuratorem? Czy mogę nie wyrazić zgody na przeniesienie własności tego udziału na wnioskodawcę? Ogólnie, proszę o informację w jakim stopniu będę miała wpływ na to, co będzie się działo z udziałem w problemowej nieruchomości osoby nieznanej z miejsca pobytu, o czym będę mogła decydować, a o czym nie? I gdzie, komu wnioskodawca ewentualnie przekaże wartość tego udziału?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W procesie zasadą jest ustanawianie kuratora na wniosek (art. 143 i 144 § 1 kpc). Natomiast w postępowaniu nieprocesowym (a z takim mamy do czynienia), stosownie do przepisu art. 510 § 2 kpc w razie potrzeby wyznaczenia kuratora do zastępowania zainteresowanego, którego miejsce pobytu nie jest znane, jego wyznaczenie następuje z urzędu. 

Kurator reprezentuje zainteresowanego, który przez wezwanie staje sie uczestnikiem postępowania. Kurator taki nie jest jedynie "kuratorem dla doręczeń". Ma on bowiem podejmować za stronę, której miejsce pobytu nie jest znane, czynności niezbędne dla obrony jej praw. Kurator działa w imieniu i na rzecz ochrony praw uczestnika postępowania o zniesienie współwłasności do czasu wstąpienia do postępowania osoby, w której imieniu działa, a której miejsce pobytu nie jest znane (art. 184 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Podstawowym obowiązkiem kuratora ustawionego dla osoby nieobecnej jest podjecie starań o ustalenie miejsca pobytu osoby nieobecnej. Uchylenie kurateli nastepuje wówczas, gdy osoba nieobecna może już sama zająć się swoimi sprawami lub też ustała niemożliwość wykonywania czynności przez jej pełnomocnika.

Jeżeli Sąd w postanowieniu o ustanowieniu kuratora upoważni go do podejmowania czynności w toku postępowania w imieniu i na rzecz ochrony praw uczestnika, kurator może korzystać ze wszelkich praw, które przysługiwałyby uczestnikowi w toku postępowania o zniesienie współwłasności - może zatem kwestionować wartość udziału lub nie wyrazić zgody na proponowany sposób zniesienia współwłasności. 

Jeżeli miejsce pobytu uczestnika po prawomocnym zakończeniu postępowania nadal nie będzie znane, wnioskodawca może złożyć wartość udziału uczestnika do depozytu sądowego, czym zwolni się ze zobowiązania wzgędem uczestnika, którego miejsce pobytu nie jest znane.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.10.2017

  Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

  Prawo nie przyznaje zdolności do czynności prawnej osobom niepełnoletnim, ubezwłasnowolnionym, nierzadko zaś wydarzenia życia codziennego mogą faktycznie pozbawić człowieka możliwości reprezentowania (...)

 • 23.8.2011

  Uprawnienia kuratora sądowego

  Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

 • 21.6.2017

  Traktowanie dzieci będzie monitorowane...

  Rząd przyjął projekt ustawy, który eliminuje wątpliwości interpretacyjne odnoszące się do możliwości zlecania przez sądy opiekuńcze kuratorom sądowym wywiadów środowiskowych (...)

 • 31.1.2019

  Organ sprawujący nadzór nad działalnością stowarzyszenia a zmiana danych w KRS

  Organ sprawujący nadzór nad działalnością stowarzyszenia (art. 8 z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 210, ze zm.) nie jest uczestnikiem postępowania (...)

 • 16.3.2017

  Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

  Wskazanie adresu zamieszkania pozwanego jest niezbędnym elementem pozwu. Jednakże przecież nie zawsze mamy możliwość wskazania tego adresu, z uwagi na okoliczność, iż go nie znamy i nie mamy możliwości (...)