Prawo nauczyciela do świadczeń przedemerytalnych

Pytanie:

Jestem nauczycielem i chcę przejść na świadczenie przedemerytalne. Czy po wcześniejszym spełnieniu warunków dotyczących czasu pracy mogę zakończyć pracę i potem po osiągnięciu 55 roku życia skorzystać ze świadczenia, czy muszę kontynuować pracę do 55 roku życia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – przejść na emeryturę.

Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli:

1. spełnili warunki do uzyskania emerytury, określone w pkt. 1. lub 2 art. 88 KN, w ciągu dziesięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (1 stycznia 1999 r. - przyp. red.), z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy, oraz
2. nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na Funduszu w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.

Warunkiem nabycia prawa do emerytury jest – na podstawie przepisów Karty Nauczyciela – rozwiązanie stosunku pracy – na swój wniosek lub ze względu na okoliczności wymienione w art. 88 ust. 1 a. Dotyczy to także nauczycieli urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r.

Wraz z przejściem na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, ustaje stosunek pracy nauczyciela.

Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy spełniają łącznie niżej wymienione warunki:

  1. osiągnęli odpowiedni wiek (przykładowo: w latach 2009-2014 jest to 55 lat; w latach 2015-2016 – 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn, etc.)
  2. mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 30 lat, w tym 20 lat pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach; szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć
  3. rozwiązali stosunek pracy

Prawo do świadczenia kompensacyjnego powstaje z dniem spełnienia warunków wymaganych do nabycia tego prawa. W przypadku pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego prawo do świadczenia powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku lub świadczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Przybylski Jerzy

30.12.2013 8:39:56

Re: Prawo nauczyciela do świadczeń przedemerytalnych

Dotyczy opinii nr 124296 Dzisiaj dokonam przelewu. Zależy mi na opinii. Mam 59 lat. Chcę przejść na świadczenia kompensacyjne.10 lat uczyłem w salkach. Do emerytury salki mi się zaliczają - mam zarządzenie ZUS. Do świadczenia nie. Niestety do wcześniejszej emerytury mi trochę zabrakło. Czy warto mi się starać o świadczenia, czy mam szansę??? Ks. Jerzy Przybylski


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY