e-prawnik.pl Porady prawne

Prokura w spółce akcyjnej

Pytanie:

Jakie uregulowania dotyczą prokury w spółce akcyjnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prokura w spółce akcyjnej

17.12.2011

W analizowanej sytuacji należy zacząć od stwierdzenia, iż instytucja prokury, o której mowa w kilku miejscach Kodeksu Spółek Handlowych, nie ma swojej odrębnej regulacji w tym akcie prawnym, jest natomiast opisana w Rozdziale III Kodeksu Cywilnego art. 1091-1099. W tym miejscu należy odnieść się do tych przepisów, zwłaszcza do pierwszego z nich, określającego istotę prokury:

Art.1091.§1.Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

§2.Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Kodeks Cywilny wskazuje też na konieczność rejestracji prokurenta, jako szczególnego rodzaju „pełnomocnika” przedsiębiorcy o daleko idących uprawnieniach.

Przepis powyższy znajduje oczywiście zastosowanie również do prokurenta ustanowionego w ramach spółki akcyjnej i odzwierciedla jego daleko idące umocowanie do czynności związanych z prowadzeniem spraw przedsiębiorstwa. Wprost stwierdza się, iż dotyczy czynności pozasądowych np. podpisywania umów, jak i sądowych. W literaturze prawniczej stwierdza się przy tym: „Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Do pierwszej kategorii czynności należy zaliczyć sporządzanie i podpisywanie pozwów i innych pism procesowych, w tym apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych, reprezentacja przedsiębiorcy na rozprawie i innych posiedzeniach sądowych, podnoszenie zarzutów procesowych, zawieranie ugód w postępowaniu sądowym. Prokurent może zatem występować de facto jako pełnomocnik procesowy a legitymację w tym zakresie posiada niezależnie od pominięcia go np. w art. 87 KPC. Prokurent występujący w imieniu przedsiębiorcy w postępowaniu sądowym powinien wykazać swoje umocowanie na sposób określony w art. 89 § 1 KPC, a więc poprzez przedłożenie pełnomocnictwa lub odpisu pełnomocnictwa, przez co w omawianym przypadku należy rozumieć pisemne oświadczenie o udzieleniu prokury1.

Najogólniej należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy określona czynność może stanowić przejaw działalności gospodarczej, to będzie ona mogła zostać dokonana przez prokurenta każdego przedsiębiorcy. Dokonanie powyższego rozróżnienia jest szczególnie istotne w przypadku tych przedsiębiorców, którzy obok wykonywania działalności gospodarczej dokonują czynności niezwiązanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W takim bowiem przypadku prokurent może danego przedsiębiorcę reprezentować w zakresie tych czynności, które są przejawem wykonywania działalności gospodarczej, nie może zaś w tych czynnościach, których do wskazanej kategorii nie można zaliczyć.

1Uliasz Roman, Komentarz do art.109(1) Kodeksu cywilnego

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ