Przedawnienie odsetek zasądzonych wyrokiem

Pytanie:

Sąd w wyroku zasądzającym zasądził należność główną wraz z odsetkami liczonymi od daty wskazanej w orzeczeniu do dnia zapłaty. Po upływie jakiego okresu czasu zasądzone odsetki ulegną przedawnieniu?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W opisanym przypadku należy odwołać się do dyspozycji art. 125 § 1 kodeksu cywilnego: Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. 

W konsekwencji należy stwierdzić, iż zasądzone przez sąd odsetki ulegną przedawnieniu w terminie 3 lat licząc od dnia wymagalności każdej z rat odsetkowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: