Przedawnienie przestępswtwa skarbowego

Pytanie:

Zasada lex retro non agit (zasada niedziałania prawa wstecz) zabrania stosowania nowo ustanowionych norm prawnych do zdarzeń, które miały miejsce przed wejściem w życie tych norm, i z którymi to zdarzeniami prawo nie wiązało dotąd skutków prawnych przewidzianych tymi normami. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał, iż zakaz działania prawa wstecz stanowi jeden ze składników zasady demokratycznego państwa prawnego, ustanowionej uprzednio w art. 1 przepisów konstytucyjnych z 1992 r., a obecnie w art. 2 i 7 Konstytucji RP z 1997 r. Naruszenie tego zakazu powoduje uznanie takich działań za sprzeczne z Konstytucją. Podstawową zasadą państwa prawnego jest bowiem to, że nowe uregulowania nie mają zastosowania do powstałych wcześniej stosunków prawnych. Zasada lex retro non agit działa przy tym w szczególnie silny sposób w tych dziedzinach, gdzie jednostka podporządkowana jest bezpośredniemu władztwu państwa...itd itd...oczywiście znalazłem to wszystko gdzieś w sieci....Pytanie mam takie ...generalnie jak Państwo to widzą ,jako,że nie ma jeszcze jakiegokolwiek aktu oskarżenia chcę do prokuratora złożyć wniosek o umorzenie postępowania ze względu na przedawnienie...zapewne go odrzuci na podstawie argumentów które Państwo mi podają ,ale na to chyba przysługuje mi skarga do Sądu Rejonowego , Okręgowego a na końcu Najwyższego o ile oczywiście taka jest droga bo tego nie wiem ...generalnie chcę wykorzystać całą drogę prawną w Polsce a następnie złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Precyzując swoje pytanie..... czy jest właśnie takowa możliwość aby uruchomić \"machinę sądową\" ...ale w kierunku przedawnienia.....

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 4 § 1 kk o którym mowa w komentarzu ma następujące brzmienie:

Art. 4. § 1. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

(…)

Brzmienie tego przepisu jest takie samo jak jego odpowiednik w kodeksu karnego skarbowego:

Art. 2. (...)

§ 2. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

(…)

Do nowelizacji kks w zakresie art. 54 oraz 44 (dotyczącego przedawnienia) doszło w grudniu 2005 r., czyli wówczas, gdy karalność czynu popełnionego rok wcześniej jeszcze nie minęła. W związku z powyższym nie można powołując się na przepisy prawa intertemporalnego podnosić, że czyn przedawnił się. Do przedawnienia doszłoby tylko, gdyby w ustawie nowelizującej z 2005 r. w art. 10 nie znalazło się określenie „chyba że termin przedawnienia już upłynął” lub ewentualnie gdyby nowelizacja weszła w życie w roku 2010 (a więc już po upływie terminu przedawnienia). Jednak przepisy zmieniające okres przedawnienia czynów są tak konstruowane, aby właśnie czyny o stosunkowo krótkim okresie przedawnienia nadal mogły być przedmiotem prowadzonych postępowań (np. zmiana w 2005 r. kodeksu karnego wydłużająca okres przedawnienia w związku z czym możliwym stało się kontynuowanie postępowania karnego przeciwko osobom związanym z tzw. aferą FOZZ).

Reasumując, zmiana okresów przedawnienia nie może być kwestionowana z powołaniem się na zasadę lex retro non agit (art. 4 kk lub art. 2 kks). Można by opierać się na tych przepisach, jeśli nowelizacja ustawy skutkowałaby ustaniem lub ponownym wprowadzeniem karalności przestępstw już przedawnionych. Nowelizacja kks z 2005 r. dotyczy zaś wydłużenia okresu przedawnienia, a nie ustania lub ponownego wprowadzenia karalności czynu.

Czyn, który zarzucił Panu prokurator na pewno się nie przedawnił. Pana ewentualny wniosek do prokuratury o umorzenie postępowania z uwagi na przedawnienia będzie bezskuteczny. Pewnym jest natomiast to, że odpowiedzialność będzie Pan ponosił na podstawie poprzednio obowiązującej wersji art. 54 § 1 kks:

Art. 54. § 1. Podatnik, który, uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: