Przedawnienie roszczenia o zwrot zaliczki

Pytanie:

Na podstawie faktury proforma klient dokonał przedpłaty - zaliczki na konto kontrahenta, tytułem dostawy brykietu. Faktura proforma została wystawiona dnia 07.11.2006 r. a data sprzedaży na fakturze to 22.11.2006 r. Przedpłata została dokonana dnia 08.11.2006 r. Oprócz faktury proforma brak jest jakiejkolwiek umowy w tym zakresie pomiędzy nimi. Ile wynosi termin przedawnienia o zwrot takiej zaliczki i czy zanim wierzyciel wystąpi z żądaniem jej zwrotu, to czy powinien wcześniej wyznaczyć kontrahentowi dodatkowy termin do zrealizowania dostawy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak rozumiemy, żądanie zwrotu przedpłaty ma w tym stanie faktycznym mieć źródło w niewykonaniu obowiązku dostarczenia brykietu.

Na podstawie opisu sytuacji trudno przesądzić, czy chodzi o umowę sprzedaży, czy o umowę dostawy. Ponieważ jednak obydwie umowy są wzajemne, w kwestii zwłoki zastosowanie znajdą te same przepisy kodeksu cywilnego. W szczególności chodzi tu o art. 491 §1 k.c., zgodnie z którym w razie zwłoki w wykonaniu jednego ze świadczeń, druga strona może wyznaczyć odpowiedni termin na jego wykonanie i zagrozić odstąpieniem od umowy. Po upływie tego terminu może od umowy odstąpić. Odstąpienie bez wyznaczania dodatkowego terminu możliwe jest, jeżeli wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce, a także jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym (art. 492 k.c.). Jak rozumiemy, w ustnej umowie nie zawarto takich postanowień. Trudno też ocenić, czy zachodzi przesłanka braku znaczenia świadczenia dla strony.

Strona, która od umowy odstąpiła, może żądać zwrotu tego, co świadczyła, a także naprawienia szkody wynikającej z niewykonania zobowiązania (art. 494 k.c.). Ponieważ cytowany przepis jest samodzielną podstawą roszczenia o zwrot świadczenia, zastosowanie znajdą ogólne przepisy o przedawnieniu, a zatem przedawni się ono po 10 latach, a jeżeli jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, po 3 latach. Dla rozpoczęcia biegu przedawnienia istotna jest chwila odstąpienia od umowy - przedtem bowiem roszczenie o zwrot świadczenia nie istnieje.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.6.2013

  Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” (...)

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • 6.6.2016

  Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

  Roszczenie o wynagrodzenie pracownika wobec pracodawcy z tytułu stosunku pracy jest roszczeniem majątkowym, ulegającym przedawnieniu. Oznacza to że w razie dochodzenia przedawnionego roszczenia, pracodawca (...)

 • 31.10.2006

  Diety zagraniczne - Sposób rozliczania delegacji zagranicznych

  Podróżą służbową odbywaną poza granicami kraju jest wykonywanie zadania w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę. Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się w takim (...)

 • 20.11.2017

  Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek?

  Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu. Powoduje to, że w razie ich dochodzenia, ten przeciwko komu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia - czyli nie (...)