e-prawnik.pl Porady prawne

Przedłużenie trwania umowy w zamówieniu publicznym

Pytanie:

Zawarto umowę w 2004 r. na dostawę koksu na sezon grzewczy 2004/05 na ilość 90 ton w terminie do 30.04.2005 r. Czy można przedłużyć termin dostaw na następny sezon grzewczy 2005/2006 tj. 30.04.2006 r.? Wartość umowy i ilość dostaw nie ulegną zmianie. Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego do 60 tys. euro.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przedłużenie trwania umowy w zamówieniu publicznym

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, której treść z kolei odpowiada specyfikacji. Przedstawione poniżej rozważania dotyczą sytuacji, w której termin realizacji dostaw był określony w specyfikacji i ofercie. W przeciwnym wypadku wydaje się, że zmiana umowy w tym zakresie może być przedmiotem swobodnej woli stron.

Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmiana treści umowy w sprawach zamówień publicznych, która wykracza poza postanowienia oferty jest niedopuszczalna (i nieważna), chyba że zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub są one korzystne dla zamawiającego.

Nie są dopuszczalne zmiany zawartej umowy, nawet korzystne dla zamawiającego, jeżeli zmierzają do rozszerzenia zakresu przedmiotowego umowy. Wyjątek stanowią zamówienia dodatkowe, stanowiące nie więcej niż 20% wartości zamówienia, których udzielenie może nastąpić z wolnej ręki. Jeżeli dodatkowe zamówienie przekracza ten pułap, konieczne jest przeprowadzenie kolejnego przetargu.

W przedstawionej sytuacji podstawowa wydaje się kwestia, czy zmiana umowy polegająca na odroczeniu terminu dostaw do następnego sezonu grzewczego jest korzystna dla zamawiającego. Rozstrzygnięcie tej kwestii nie jest bowiem możliwe bez dokładnego zapoznania się ze stanem faktycznym. Możliwa jest sytuacja, w której to zamawiający dąży do przesunięcia terminu z uwagi na niemożliwość wykorzystania przedmiotu dostarczonego towaru i utrudnienia w jego składowaniu. W takim wypadku wydaje się, iż dopuszczalna jest zmiana umowy. Z drugiej strony chęć zmiany umowy w omawianym zakresie może występować po stronie wykonawcy ze względu na jego trudności w realizowaniu dostaw, a odroczenie terminu nie daje zamawiającemu w konkretnym przypadku żadnych korzyści. W tym drugim przypadku zmiana umowy może okazać się nieważna.

Potrzebujesz porady prawnej?