Przedstawienie stanowiska na piśmie

Pytanie:

Zostało wznowione postępowanie zakończone prawomocnym wyrokiem sądu i strona przeciwna odpowiedziała na pozew. Czy można do tej odpowiedzi ustosunkować się na piśmie i złożyć je w sądzie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Strona postępowania może kierować do sądu poza rozprawą wszelkie wnioski i oświadczenia. Zasada powyższa znajduje również zastosowanie w wypadku wznowienia postępowania, gdyż zgodnie z kodeksem cywilnym w sprawach nie uregulowanych w przepisach dotyczących wznowienia, stosuje się przepisy ogólne. Wnioski i oświadczenia stanowią pisma procesowe i mogą dotyczyć zarówno kwestii merytorycznych jaki i formalnych. Ponadto, jeżeli strona powołuje jakieś okoliczności faktyczne, druga strona jest zobowiązana jest do złożenia oświadczenia co do tych twierdzeń. Strona może też przykładowo skierować do sądu pismo procesowe z wnioskiem o udostępnienie przez stronę przeciwną konkretnych dokumentów. Możliwa jest także wnioskowanie w piśmie o zmianę powództwa, jeśli zmiana taka nie wpłynie na właściwość sądu (np. ze względu na zmianę wartości przedmiotu sporu). Nie oznacza to wniesienia nowego powództwa, zachowana jest ciągłość sprawy. Co do zasady wnioski składa się w formie pisemnej, w wyjątkowych jedynie wypadkach ustnie do protokołu. Pisma procesowe muszą spełniać określone przepisami wymogi, które omawia artykuł Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: