Przejęcie klientów innej firmy

Pytanie:

Brat prowadzi firmę telekomunikacyjną (provider internetowy). Ma podpisane z klientami umowy o dostęp do internetu oraz umowy użyczenia sprzętu, klienci dostali regulaminy świadczenia usługi. Ja chcę otworzyć drugą firmę i wszyscy klienci mają przejść do nowej firmy. Firma brata nadal będzie istnieć. Sprzęt do wykonywania działalności ma przejść na nową firmę. W starych umowach jest punkt, iż wszelkie zmiany wymagają podpisania przez strony aneksu. Czy muszę podpisywać z klientami nowe umowy (w takim razie co ze starymi), czy wystarczy zrobić cesje umów (wydaje mi się, że musi się to mieć jakoś do Prawa Telekomunikacyjnego) i czy od tego będę musiał coś odprowadzić do US?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Aby przejąć klientów innej firmy możliwe jest podpisanie z nimi nowych umów z jednoczesnym rozwiązaniem umów z dotychczasowym providerem za porozumieniem stron albo przez przejęcie długu i przelew wierzytelności z tych umów. Zgodnie z art. 519 kc osoba trzecia (Pan) może wstąpić na miejsce dłużnika (Pana brata), który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu). Przejęcie długu może nastąpić:

 • przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron;  

 • przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna.  

Zgodnie z art. 509 kc wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Warto też zwrócić uwagę, iż są to wierzytelności przyszłe, więc pełny skutek cesji nastąpi (czy raczej będzie sukcesywnie następował) w momencie nastania wymagalności roszczenia. 

Warto też zastanowić się nad przeniesieniem na Pana przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 55[1] kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: 

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); 

 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; 

 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; 

 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; 

 5. koncesje, licencje i zezwolenia; 

 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej; 

 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 

 8. tajemnice przedsiębiorstwa; 

 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Nabywca przedsiębiorca wstępuje wtedy w umowy z kontrahentami, klientami bez potrzeby uzyskiwania ich zgody, gdyż Pana brat nadal formalnie będzie odpowiadał za wykonanie dotychczasowych umów.

Nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć. Na drodze temu rozwiązaniu może stać np. to, że brat będzie chciał zachować dotychczasowe oznaczenie firmy. Kwestie zmiany operatora na gruncie prawa telekomunikacyjnego są rozstrzygane głównie z punktu widzenia zachowania numeru.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: