e-prawnik.pl Porady prawne

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

Pytanie:

Ustawa z dnia 28 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw rozszerzyła zdecydowanie krąg osób uprawnionych do złożenia wniosku o przekształcenie. W Art 1 ust 1 skreślono również zapisy które do tej pory ograniczały przekształcenie tylko do nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, itp. Praktycznie trudno jest określić praktycznie krąg osób którym takie roszczenie nie przysługuje a wymienione w pkt 1b noweli. Czy w świetle powołanych na wstępie przepisów roszczenie o przekształcenie przysługuje więc użytkownikowi wieczystemu , który posiadaną nieruchomość użytkuje pod prowadzenie uciążliwej działalności gospodarczej, pomimo faktu że zarówno w umowie o oddanie wieczystego użytkowania jak i w studium zagospodarowań przestrzennych nieruchomość ta jak i wszystkie sąsiadujące przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną?. Dodatkowo również gmina złożyła pozew do sądu o rozwiązanie przedmiotowej umowy wieczystego użytkowania właśnie ze względu na niezgodny z przeznaczeniem sposób wykorzystania działki.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

23.2.2012

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst pierwotny: Dz. U. 2005 r. Nr 175 poz. 1459):

Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności.

Krąg uprawnionych rzeczywiście więc został określony bardzo szeroko. Warunkiem wystąpienia z tymże jest w tej chwili jedynie bycie użytkownikiem wieczystym na dzień 13 października 2005 r. Co do zasady prowadzone postępowanie sądowe w/s rozwiązania umowy wieczystego użytkowania nie wpływa z mocy prawa na toczące się postępowanie w/s przekształcenia tegoż użytkowania w prawo własności. Rozważać by można, czy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, postępowanie nie powinno zostać zawieszone, albowiem:

Art. 97. § 1. Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie:

1) w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105),

2) w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony,

3) w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych,

4) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Wojciech Jakimowicz pisze: „Z treści art. 97 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego wynika, że zagadnienie wstępne to takie zagadnienie, od którego uprzedniego rozstrzygnięcia uzależnione jest rozpatrzenie sprawy administracyjnej i wydanie decyzji. Uzależnienie od wcześniejszego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego wyłącznie wydania decyzji administracyjnej (a nie wydania decyzji i rozpatrzenia sprawy) mogłoby dawać podstawy do twierdzenia, iż zagadnienie to może obejmować zarówno kwestie materialne, jak i procesowe.” - tak w „Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism” (2001-2012 LexisNexis). Jednakże w naszej ocenie w sytuacji, o której mowa w stanie faktycznym, nie mamy do czynienia z zagadnieniem wstępnym w rozumieniu ustawy, także postępowanie nie zostanie zawieszone. O ile wyrok rozwiązujący użytkowanie nie zapadnie przed decyzją w/s przekształcenia, decyzja ta będzie mogła być wydana i dokonać przedmiotowego przekształcenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ