e-prawnik.pl Porady prawne

Przeszkody zdrowotne sprawcy a prawo do obrony

Pytanie:

Sprawca w trakcie czynu był zdrowy, a choroba (np. demencja uniemożliwiająca racjonalną ocenę faktów, przyjęcia określonej linii obrony, komunikację z adwokatami, itp.) nastąpiła np. po wszczęciu postępowania. Czy w takiej sytuacji polskie prawo przewiduje umorzenie postępowania wobec sprawcy, który nie może się realnie bronić? Jeśli tak, jakie są to sytuacje; gdzie przebiega granica?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przeszkody zdrowotne sprawcy a prawo do obrony

23.7.2010

W takim przypadku przepisy przewidują możliwość zawieszenie postępowania. Instytucja ta znajdzie zastosowanie także w postępowaniu karnym - skarbowym, bowiem ani art. 113 k.k.s. ani żaden inny nie wyłącza stosowania art. 22 kodeksu postępowania karnego, wprowadzającego zawieszenie postępowania.

Postępowanie się zawiesza jeśli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca jego dalsze prowadzenie, a w szczególności jeżeli nie można ująć oskarżonego albo nie może on brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby. Decyzja o zawieszeniu postępowania nie ma charakteru trwałego, gdyż ani nie rozstrzyga o przedmiocie procesu, ani też nie stwierdza jego niedopuszczalności, a więc nie kończy postępowania (Grzeszczyk Wincenty „Najnowsze wydanie: Kodeks postępowania karnego. Komentarz” Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie VI) ss. 752). Długotrwałą przeszkodą jest taka, której termin ustania bądź jest w ogóle trudny do ustalenia, bądź co najmniej jest tak odległy, że przekracza wszystkie dopuszczalne okresy odroczenia rozprawy. Zawieszenie postępowania nie stoi na przeszkodzie stosowaniu środków zapobiegawczych, np. dozoru Policji, tymczasowego aresztowania czy poręczenia.

Wyliczenie przyczyn zawieszenia postępowania ma charakter przykładowy, dlatego też mogą zaistnieć inne przeszkody niż wskazane przez ustawodawcę, np. wspomnianą przez Pana demencję, jeśli miałaby stanowić przeszkodę do dalszego prowadzenia postępowania, ale również będą to przeszkody związane ze skutkami klęsk żywiołowych, bardzo długim okresem oczekiwania na opinię biegłego. Stwierdzenie czy dana osoba jest w stanie uczestniczyć w prowadzonym postępowaniu należy do organu prowadzącego to postępowanie, który musi się podpierać opiniami biegłych lekarzy.

W czasie zawieszenia postępowania organ może jedynie podejmować czynności w celu zabezpieczenia dowodów przed ich utratą lub zniekształceniem. Wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania nie oznacza końca sprawy, będzie ona zawieszona dopóki nie ustanie przeszkoda do jej dalszego prowadzenia. W skrajnych przypadkach może dojść do sytuacji, że postępowanie będzie zawieszone do czasu przedawnienia karalności czynu, bo to dopiero będzie podstawą do umorzenia postępowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ