e-prawnik.pl Porady prawne

Rękojmia w kontraktach zagranicznych

Pytanie:

Mam kontrakt z kontrahentem zagranicznym, w którym nie ma zapisów dotyczących gwarancji i rękojmi oraz prawa i miejsca rozstrzygania sporów. Jakie przepisy regulują rękojmię z partnerami zagranicznymi (UE i poza UE)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rękojmia w kontraktach zagranicznych

8.10.2006

To zależy, kto jest sprzedawcą, a kto kupującym. Jeśli Państwo jesteście sprzedawcami, to co do zasady zastosowanie znajdą przepisy polskiego prawa. Jeśli sprzedającym jest kontrahent, to właściwe będzie prawo państwa jego siedziby. Te kwestie kolizyjne na gruncie polskiego prawa rozstrzyga ustawa Prawo prywatne międzynarodowe. Jednakże powyższe zagadnienie może się przedstawiać odmiennie, jeśli zawarta jest umowa międzynarodowa między przedmiotowymi państwami regulująca tą materię.

Koniecznie należy w tym miejscu wspomnieć o Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Zawiera ona przepisy dotyczące zgodności towarów i roszczeń osób trzecich. Zgodnie z tą regulacją m. in. kupujący powinien dokonać kontroli towarów lub spowodować dokonanie kontroli w najkrótszym, praktycznie możliwym w danych okolicznościach, terminie. Jeżeli umowa przewiduje przewóz towarów, kontrola może być dokonana w terminie późniejszym, po dostarczeniu towarów na miejsce przeznaczenia. Jeżeli towary są skierowane w tranzycie do innego miejsca lub odesłane dalej przez kupującego, który nie miał rozsądnej możliwości ich zbadania, a w chwili zawarcia umowy sprzedający wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości takiego skierowania lub odesłania, kontrola może być dokonana w terminie późniejszym, po dostarczeniu towarów na nowe miejsce przeznaczenia.

Zgodnie z Konwencją kupujący traci prawo do powoływania się na brak zgodności towarów, jeżeli nie zawiadomi sprzedającego o charakterze występujących niezgodności w rozsądnym terminie od chwili, w której niezgodności te zostały przez niego wykryte lub powinny były zostać wykryte. W każdym przypadku kupujący traci prawo do powoływania się na brak zgodności towarów, jeżeli nie zawiadomi o nim sprzedającego najpóźniej w ciągu dwóch lat od daty, w której towary zostały rzeczywiście wydane kupującemu, chyba że termin ten jest niezgodny z umownym okresem gwarancji. Ten termin należy więc przyjąć jako termin realizowania roszczeń o charakterze rękojmi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ