Reprezentacja oferenta w przetargu

Pytanie:

Zamierzam nabyć nieruchomość stanowiącą własność gminną. Niestety w dniu przetargu będę przebywał za granicą nie mogąc osobiście uczestniczyć w przetargu. zamierzam więc upoważnić do uczestniczenia w procedurze znajomego. Jaki dokument będzie wymagalny przez Przewodniczącego komisji przetargowej do reprezentowania mnie w przetargu? Czy jest to upoważnienie, czy też pełnomocnictwo pełne lub częściowe? Czy dokumenty te muszą - szczególnie w sprawach majątkowych - być sporządzone przed notariuszem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami ani rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy nie przesądzają kwestii dopuszczenia reprezentanta oferenta do przetargu. Z tego względu należy przede wszystkim oprzeć się na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym o pełnomocnictwie.

Forma udzielenia pełnomocnictwa będzie zależna od tego jaki rodzaj pełnomocnictwa ma być udzielony. Pełnomocnictwo może mieć charakter ogólny (do prowadzenia wszystkich spraw), rodzajowy (do prowadzenia poszczególnej kategorii spraw) oraz szczególny (do dokonania określonej czynności). Jeśli pełnomocnik ma być umocowany tylko do reprezentowania mocodawcy w przetargu, to wówczas można udzielić pełnomocnictwa do tego określonego postępowania. Takie pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinni być udzielone na piśmie. Jeśli pełnomocnik miałby również być umocowany do zawarcia samej umowy sprzedaży nieruchomości (tj. do złożenia w imieniu wyłonionego w przetargu nabywcy oświadczenia woli), wówczas takie pełnomocnictwo musi być udzielone w formie aktu notarialnego.

O tym jakie pełnomocnictwo powinno być udzielone powinien Pan zadecydować sam, biorąc przede wszystkim pod uwagę przewidywany okres pobytu za granicą. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Tym samym należy zakładać, że od chwili rozstrzygnięcia przetargu do dnia zawarcia umowy może upłynąć od 2 do ok. 4 tygodni. Jeśli w tym czasie nie będzie Pana w kraju, lepszym rozwiązaniem może być udzielenie jednego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, zarówno do reprezentowania w postępowaniu przetargowym oraz zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Jeśli nie będzie Pana jedynie w czasie przeprowadzania przetargu, wystarczającym może być udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu przetargowym w zwykłej formie pisemnej

Proponujemy również zapoznanie się z poniższymi wzorami różnych pełnomocnictw:

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo szczególne

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: