Rezygnacja z adaptacji wspólnego strychu

Pytanie:

Wspólnota mieszkaniowa wyraziła zgodę na adaptację części wspólnej strychu na mieszkanie prawomocną uchwałą dla mnie i żony (jesteśmy wymienieni w uchwale jako inwestorzy). Uzyskaliśmy już wszelkie pozwolenia, zgodę konserwatora zabytków i mamy już prawomocne (ostateczne) pozwolenie na budowę, ale zmieniły się nam plany życiowe i chcemy z tego zrezygnować. Chcielibyśmy jednak odzyskać poniesione nakłady na dokumentację itp. Czy możemy odstąpić (sprzedać) to prawo innej osobie w zamian za zwrot kosztów bez kolejnej uchwały wspólnoty, zmieniającej nazwisko inwestora ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że uzyskali Państwo zgodę Wspólnoty mieszkaniowej na adaptację wspólnej części strychu. Na podstawie tej zgody uzyskali Państwo prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co stanowi przesłankę uzyskania pozwolenia na budowę. Podkreślamy jednak, że nie istnieje w systemie prawnym taka instytucja jak "prawo do adaptacji", bowiem uzyskali Państwo jedynie zgodę na adaptację wspólnej części strychu, w związku z czym nie mogą Państwo tego odsprzedać.

Na razie więc nie można mówić o prawie, dopiero po zaadaptowaniu strychu, zostanie on wydzielony jako lokal i wówczas właściciele lokali powinni przenieść prawo własności do danego lokalu. W praktyce bywa tak, że Wspólnota wówczas żąda wysokiej zapłaty za dany lokal (jego wartość podniesie się po skończeniu prac remontowo – budowlanych), bądź odsprzeda niniejszy lokal osobie trzeciej i wówczas inwestor poniesie stratę. Najlepszym wyjściem będzie zawarcie umowy przedwstępnej przeniesienia własności lokalu przed rozpoczęciem robót budowlanych, wówczas inwestor będzie miał pewność, że dany lokal stanie się jego własnością.

W przypadku rezygnacji Państwa z adaptacji strychu, nie mogą Państwo "odsprzedać" tego uprawnienia. Niniejszą sytuację można ewentualnie rozwiązać na podstawie art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), zgodnie z którym organ , który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Ten ostatni wymóg oznacza jednak, że konieczna będzie kolejna uchwała wspólnoty wyrażająca zgodę. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

W związku z powyższym będą Państwo mogli jedynie przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę na osobę trzecią, a koszty przez Państwa poniesione dotychczas w niniejszej sprawie, będą mogli Państwo odzyskać, jeżeli zostaną podjęte takie ustalenia z osobą trzecią. Zwrot kosztów uzyskają Państwo jedynie na podstawie umowy cywilnoprawnej z osobą trzecią.

Należy również pamiętać, aby osoba trzecia w pierwszej kolejności uzyskała zgodę Wspólnoty na adaptację strychu (udzielonej przez podjęcie uchwały), wówczas osoba ta będzie posiadał prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i w związku z tym będzie możliwe przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę. Jak widać konieczna będzie kolejna uchwała Wspólnoty i zmiana inwestora.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata. Po upływie w/w terminu nie będą Państwo mogli już przenieść decyzji o pozwoleniu na budowę na osobę trzecią i wówczas nie będą Państwo mieli już możliwości odzyskania nakładów poczynionych w niniejszej sprawie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 13.2.2012

  Jak zrezygnować z metody kasowej?

  Podatnik wybierając metodę kasową nie musi jej stosować bezterminowo. Może bowiem z niej zrezygnować (choć nie w dowolnym terminie); może się również okazać, iż podatnik utraci prawo do stosowania (...)

 • 10.4.2015

  Nowe zasady Mieszkania dla młodych (MDM)

  W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

 • 24.1.2018

  Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • 14.8.2017

  Miasta będą adaptowane do zmian klimatu

  44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu. W polskich (...)

 • 23.7.2010

  Przedłużenie zasiłku chorobowego

  Zdarza się, że pracownik zapadnie na chorobę szczególnie długotrwałą i poważną, a okres trwania niezdolności do pracy takiego pracownika będzie dłuższy od okresu pobierania zasiłku (...)