Rozprawa wodno-prawna

Pytanie:

Działka rolna przylega bezpośrednio do jeziora. Brak jest planu zagospodarowania. Nabycie nastąpiło od osoby fizycznej. Jest kilku właścicieli tej działki. Aby ją podzielić muszą być wznowione granice, ale brak jest geodezyjnych punktów granicznych. W urzędzie powiedziano, że wymagana jest rozprawa wodno-prawna. Co to jest rozprawa wodno-prawna? Kto ją przeprowadza? Jakie są jej koszty, i kto i komu za nią płaci? Jaki ma skutek ta rozprawa jeżeli powierzchnia działki podana na mapce będzie inna (większa lub mniejsza) od powierzchni potem wyliczonej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozprawa w postępowaniu administracyjnym (a takim jest również postępowanie przewidziane prawem wodnym) nie jest zbyt częstym elementem w takim postępowaniu. Niemniej kodeks postępowania administracyjnego dopuszcza taką możliwość. Zgodnie z art. 89 § 1 kpa organ administracji publicznej przeprowadzi w toku postępowania rozprawę w każdym przypadku, gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania bądź osiągnięcie celu wychowawczego albo gdy wymaga tego przepis prawa. Ponadto organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin. Rozprawa jest najbardziej wszechstronną formą postępowania wyjaśniającego. Bierze w niej udział szeroki krąg osób, a często nawet wszystkie osoby uczestniczące w danym postępowaniu administracyjnym: strony, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, świadkowie, biegli, przedstawiciele państwowych jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych i in. Postępowanie administracyjne zbliża się bardzo w tej formie postępowania wyjaśniającego do postępowania sądowego, zwłaszcza do postępowania cywilnego procesowego. Rozprawa administracyjna nie jest jednak, w przeciwieństwie do postępowania sądowego, jawna dla wszystkich, a tylko dla osób przewidzianych w kpa.

Rozprawą kieruje wyznaczony do przeprowadzenia rozprawy pracownik tego organu administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie. Gdy postępowanie toczy się przed organem kolegialnym, rozprawą kieruje przewodniczący albo wyznaczony członek organu kolegialnego. Na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto strony mogą wypowiadać się co do wyników postępowania dowodowego.

Rozprawa jest jedną z form postępowania wyjaśniającego. Nie ma zatem podstaw do nałożenia na stronę postępowania dodatkowych kosztów, z wyjątkiem tych, które są przewidziane dla danego postępowania.

Jeśli w trakcie czynności związanych z postępowaniem o podział nieruchomości okaże się, że dane uwidocznione w katastrze nieruchomości są niezgodne z rzeczywistym stanem nieruchomości, konieczne będzie zaktualizowanie danych zawartych w katastrze.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: