Rozstrzygnięcia SKO

Pytanie:

Czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze może zmienić decyzję Prezydenta Miasta w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji, która jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy też może ją tylko uchylić i przesłać do ponownego rozpatrzenia. Jeśli SKO może ją zmienić, to czy decyzja ta jest ostateczna ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 Decyzja Prezydenta Miasta dotycząca warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego jest decyzją administracyjną, a zatem do dotyczącego jej postępowania stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Według art. 127 § 1 KPA od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, a zatem odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta służy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (według art. 17 k.p.a.). Organ odwoławczy jeżeli przychyli się do zasadności zaskarżenia - może uchylić zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję - umorzyć postępowanie pierwszej instancji. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, wtedy gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części. Przekazując sprawę organ ten może wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. W sprawach należących do właściwości organów jednostek samorządu terytorialnego (np. do decyzji Prezydenta Miasta) organ odwoławczy uprawniony jest do wydania decyzji uchylającej i rozstrzygającej sprawę co do istoty jedynie w przypadku, gdy przepisy prawa nie pozostawiają sposobu jej rozstrzygnięcia uznaniu organu samorządowego. W pozostałych przypadkach organ odwoławczy, uwzględniając odwołanie, ogranicza się do uchylenia zaskarżonej decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. A zatem w sprawie, w której decyzja administracyjna nie zależy od uznania Prezydenta Miasta (tak jak w przypadku decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego) i sprawa nie będzie wymagała przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części organ odwoławczy może wydać decyzję co do istoty sprawy. Jak już wspomniano, od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje odwołanie tylko do jednej instancji, a zatem jeżeli Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyda decyzję co do istoty sprawy, to decyzja ta będzie decyzją ostateczną.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: