e-prawnik.pl Porady prawne

Rozwiązanie umowy o wieczyste użytkowanie

Pytanie:

Decyzją administracyjną z 1996 roku gmina oddała w użytkowanie wieczyste nieruchomość stanowiącą jej własność na rzecz Stowarzyszenia, które zgodnie z statutem powinno zajmować się pracą z dziećmi i młodzieżą. Taki zapis został też umieszczony w decyzji jednak bez określenia rygorów jego nieprzestrzegania. Jednak zdecydowana większość powierzchni przedmiotowej nieruchomości jest wykorzystywana na cele komercyjne. Uzyskiwane z wynajmu dochody tylko częściowo pokrywają koszty utrzymania nieruchomości z uwagi na ich znaczną wysokość. Czy w takim przypadku gmina może unieważnić lub uchylić decyzję administracyjną o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste i zażądać zwrotu nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rozwiązanie umowy o wieczyste użytkowanie

28.12.2006

Zgodnie z ustawą o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, obowiązującą w roku 1996, sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub własność gminy, wymagała zawarcia umowy. Dlatego też, mimo że w pytaniu jest mowa o decyzji, zakładamy w niniejszej odpowiedzi, że oddanie w użytkowanie wieczyste nie nastąpiło na podstawie decyzji, lecz na podstawie zawartej umowy.

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, organ może żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności jeżeli nie zabudował jej w ustalonym terminie. W razie rozwiązania umowy zwraca się pierwszą opłatę wniesioną z tytułu użytkowania wieczystego oraz sumę opłat rocznych wniesionych z tego tytułu za niewykorzystany okres użytkowania wieczystego. Opłaty te podlegają waloryzacji. Maksymalna wysokość kwoty podlegającej zwrotowi nie może przekraczać wartości prawa użytkowania wieczystego określonej na dzień rozwiązania umowy.

Rozwiązanie umowy nie może nastąpić na podstawie decyzji  wydanej przez organ administracyjny, lecz rozwiązania umowy można domagać się przed sądem. Zatem, jeżeli użytkownik korzysta z nieruchomości w sposób sprzeczny z umową,  należy żądać rozwiązania umowy przez sąd, a nie unieważniać, czy też uchylać decyzję.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ