Sezonowa sprzedaż napojów

Pytanie:

Chciałbym rozpocząć działalność polegającą na sezonowej sprzedaży napojów na ulicach większych miast Polski. Niekoniecznie zawsze w tym samym miejscu, na przykład, z samochodu lub \"z ręki\". W jaki sposób polskie prawo reguluje handel obwoźny? Czy trzeba mieć i w jaki sposób uzyskać zgodę na prowadzenie tego typu działalności?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Handel obwoźny nie jest regulowany osobną ustawą. Zastosowanie do zakładania i prowadzenia tego typu działalności znajdą przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami działalnością gospodarczą, a pod takim pojęciem będzie należało rozumieć handel obwoźny, jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Do podjęcia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę konieczne będzie złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi składają wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców). Przedsiębiorca może podjąć działalność w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, ale jak wynika z art. 14 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej można we wniosku określić późniejszy termin rozpoczęcia działalności niż sam dzień złożenia wniosku.

 

Obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca będzie miał obowiązek umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym. Numer identyfikacji podatkowej uzyskuje się w wyniku postępowania w sprawie nadania numeru NIP regulowanego ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r., Nr 269 poz. 2681 z późn. zmianami). Co oczywiste osoba prowadząca handel obwoźny będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Drugi obowiązek to wykonywanie działalności na zasadach konkurencji oraz poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów.

Bardzo istotne jest ponadto wypełnianie warunków wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczących ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska. Sprzedaż napojów, owoców itp. będzie musiała spełniać wymagania higieny określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., Nr 171 poz. 1225 z późn. zmianami) oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie.

 

Zakładanie działalności gospodarczej

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG) składa się za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki. Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu zgodnym z określonym wzorem wniosku, o którym mowa w art. 25 ust. 6, w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:

1) osobiście albo

2) wysłany listem poleconym.

Organ gminy, do którego wpłynął wniosek, weryfikuje jego treść pod względem formalnym i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. Ważne jest, aby złożony wniosek był poprawny – w przeciwnym razie wpis do ewidencji działalności nie zostanie dokonany. Co dokładnie podlega wpisowi do ewidencji działalności określa art. 25 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Będą to m.in. firma przedsiębiorcy, jego nr PESEL, numer NIP o ile został wydany, informacje o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń, data rozpoczęcia działalności oraz określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Handel obwoźny został w PKD ujęty w dziale 47 „Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi” w podgrupie 9 obejmującej pozostałą sprzedaż detaliczną np. sprzedaż korespondencyjna, handel obwoźny, automaty sprzedające itp.. Oznaczenie PKD dla handlu obwoźnego będzie wyglądało więc PKD 47.9.

Wniosek o wpis do ewidencji jest wolny od opłat. Zatem przedsiębiorca nie będzie musiał uiszczać opłaty skarbowej od wniosku, ciężar wpisywania przedsiębiorców do rejestru wzięło na siebie państwo. Wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej można znaleźć na stronach naszego serwisu http://e-prawnik.pl/biznes/prawo-spolek/dzialalnosc-gospodarcza/dokumenty/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-dzialalnosci-gospodarczej-edg-1.html

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY