e-prawnik.pl Porady prawne

Skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Pytanie:

Do którego z europejskich trybunałów - Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, czy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu można wnieść skargę po wyczerpaniu krajowej drogi sadowej? Czy aby wyczerpać krajową drogę sądową, należy po wydaniu wyroku przez sąd II instancji wnieść skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, ewentualnie skargę o wznowienie postępowania lub skargę kasacyjną, o ile wartość przedmiotu sporu na to pozwala?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

1.7.2005

Odpowiedź na pytanie uzależniona jest w sposób bezpośredni od wskazania rodzaju podnoszonego w skardze zarzutu. Inna jest bowiem jurysdykcja obu powołanych w pytaniu trybunałów. Nie wdając się w szczegółowe rozważania, Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmuje się bowiem rozpatrywaniem skarg związanych z naruszeniem norm przewidzianych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (m.in. prawa do sądu i rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie) - domniemywać zatem należy, iż tego właśnie zakresu dotyczy pytanie. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu władny jest natomiast wydawać rozstrzygnięcia w zakresie naruszenia przepisów przede wszystkim Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz niezgodności między prawem wspólnotowym (prawem Unii Europejskiej) a prawem krajowym określonego państwa członkowskiego.

Próbując zaś rozwikłać zakres wyczerpania drogi krajowej przy poszukiwaniu ochrony prawnej należy wziąć pod uwagę konkretne okoliczności sprawy. O ile istnieć będą w sposób obiektywny - choćby hipotetycznie - przesłanki do wznowienia postępowania cywilnego zakończonego prawomocnym wyrokiem, o tyle skarżący winien z tej możliwości skorzystać, zanim skieruje on sprawę do ETPCz w Strasburgu. Bardziej jednoznaczna wydaje się natomiast kwestia niedawno wprowadzonego do polskiej procedury cywilnej postępowania w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Należy stanąć na stanowisku, iż skarżący winien w tym wypadku skorzystać z tego trybu przewidzianego w polskim prawie procesowym przed wniesieniem skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w przeciwnym bowiem razie zaistnieją przesłanki do odrzucenia skargi w fazie tzw. przedsądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ