Skutki sekurytyzacji dla dłużnika banku

Pytanie:

"W czasie trwania związku małżeńskiego udzieliłem poręczenia wekslowego swej żonie do kredytu bankowego na potrzeby jej działalności gospodarczej oraz poręczenia kredytu kupieckiego do firmy, która dostarcza jej towar. W chwili obecnej jesteśmy po rozwodzie, żona płaci alimenty na dzieci, ostatnio wyrokiem sądu alimenty zostały wydatnie podwyższone. Problem jest natomiast z poręczeniami; żona prowadząca firmę zaprzestała obsługi zaciągniętego kredytu bankowego i kupieckiego. O dziwo obie instytucje całe niezadowolenie przeniosły na mnie, w stosunku do żony zostały umorzone postępowania komornicze po prawomocnych wyrokach. Natomiast obie należności komornik ściąga z mych poborów. Pomimo, że komornik zabiera mi wszystko co może z poborów ostatnio bank wstępnie mnie zawiadomił, że przeleje swe prawa na Fundusz Sekurytyzacyjny, jeżeli ni spłacę pozostałej kwoty w ciągu 30 dni. Jakie następstwa niesie dla żyranta, który spłaca długi dłużnika, i jakie następstwa niesie dla dłużnika, wobec którego postępowanie komornicze zostało umorzone (jako nieściągalne) przeniesienie praw wierzyciela w tym przypadku banku na fundusz sekurytyzacyjny?"

Odpowiedź prawnika: Skutki sekurytyzacji dla dłużnika banku

Zgodnie z art. 92c Prawa bankowego przelew wierzytelności banku na towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzące fundusz sekurytyzacyjny albo na fundusz sekurytyzacyjny wymaga uzyskania przez bank zgody dłużnika banku, będącego stroną czynności dokonanej z bankiem, jak również zgody dłużnika z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z dokonanej czynności oraz złożenia przez dłużnika oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego, który nabędzie wierzytelność. Zgoda i oświadczenie powinny być wyrażone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Bank w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy jest obowiązany powiadomić pisemnie dłużnika o przelewie wierzytelności banku na towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzące fundusz sekurytyzacyjny albo na fundusz sekurytyzacyjny.

Zasadniczo więc, aby bank mógł przelać wierzytelność do funduszu sekurytyzacyjnego, potrzebna jest zgoda dłużnika i poręczyciela. Jeśli jednak umowa kredytu była zawarta przed 1 lipca 2004 r., a dłużnik niedotrzymuje warunków udzielenia kredytu, bank nie jest obowiązany do uzyskania zgody dłużnika banku na przelew wierzytelności banku z tytułu umów kredytu (art.326 ustawy o funduszach inwestycyjnych). W takich przypadkach bank przed zawarciem z funduszem sekurytyzacyjnym umowy przelewu wierzytelności jest obowiązany wezwać do zapłaty dłużnika banku z takich umów, wyznaczając mu jednocześnie 30-dniowy termin do uregulowania należności wobec banku, do wysokości kwoty określonej w wezwaniu. Do wezwania bank obowiązany jest dołączyć informację, że w przypadku niewywiązania się kredytobiorcy z obowiązków określonych w wezwaniu, jak również po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu, wierzytelność banku zostanie przelana na fundusz sekurytyzacyjny, któremu będzie przysługiwać uprawnienie do prowadzenia egzekucji na podstawie sekurytyzacyjnego tytułu egzekucyjnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. 

W zasadzie od strony prawnej sekurytyzacja wierzytelności nie przynosi dla poręczyciela zmian w jego sytuacji. Sekurytyzacja jest określoną metodą „pozbywania się" wierzytelności przez bank. Może to być związane z umową o przelew wierzytelności lub umową o subpartycypację (tu wierzytelność nadal przysługuje bankowi, bank pozostaje jej „właścicielem"). 

Konsekwencją od strony  prawnej może być wystawienie sekurytyzacyjnego tytułu egzekucyjnego. Ale warto zauważyć, że jeśli sekurytyzacja będzie oparta nie na przelewie wierzytelności, lecz na umowie o subpartycypację, to nie ma potrzeby wystawiania nowego tytułu - można egzekwować w oparciu o dotychczasowy bte. Jeśli natomiast wierzytelność została stwierdzona wyrokiem, to w zasadzie problem z w/w tytułami staje się bezprzedmiotowy.

Od strony bardziej praktycznej sekurytyzacja wiąże się z powierzeniem obsługi wierzytelności tzw. serwiserowi. Na ogół będą to profesjonalne firmy windykacyjne. Może to być związane nawet z obsługą detektywistyczną. Wszystko w celu zapewnienia jak najskuteczniejszej egzekucji wierzytelności.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • tomidan 2011-11-13 17:07:23

    jeżeli umowa została zawarta przed lipcem 2004 to czy cesja wierzytelności na Fundusz Sekurytyzacyjny przerywa bieg przedawnienia?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika