e-prawnik.pl Porady prawne

Sprostowanie informacji zamieszczonej w prasie

Pytanie:

Gazeta umieszcza błędną informację. Nie wiem czy błąd był zawiniony przez dziennikarza, czy też osoba udzielająca wywiadu dziennikarzowi pomyliła się. Sprawa jest istotna, gdyż zasługi firmy X zostały przypisane konkurencyjnej firmie Y. Poszkodowana firma X poprosiła o sprostowanie informacji. Nie dostała żadnej odpowiedzi z gazety, ale też nie miała okazji, żeby sprawdzić w gazecie, czy to sprostowanie się pojawiło. W jakim terminie gazeta ma obowiązek sprostować informacje? Czy o takim sprostowaniu musi indywidualnie informować wnioskodawcę? Czy jeżeli gazeta podała błędną informację uzyskaną od rozmówcy (czyli nie ze swojej winy) to też jest zobowiązana ją sprostować na wniosek pokrzywdzonego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sprostowanie informacji zamieszczonej w prasie

10.7.2014

Zgodnie z art. 31a ustawy Prawo prasowe redaktor naczelny redakcji właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie, na wniosek zainteresowanej osoby, bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym. Umieszczenie sprostowania nie jest uzależnione od przypisanej winy lub jej braku gazety. Zawinienie nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia.

Zgodnie z art. 33 ustawy istnieje możliwość odmowy opublikowania sprostowania, jeżeli sprostowanie jest nierzeczowe lub nie odnosi się do faktów, zostało nadane lub złożone po upływie 21 dni od publikacji materiału lub nie zostało podpisane, zawiera treść karalną, podważa fakty stwierdzone prawomocnym orzeczeniem dotyczącym osoby dochodzącej publikacji sprostowania. 

Redaktor naczelny może także odmówić opublikowania sprostowania, jeżeli sprostowanie odnosi się do wiadomości poprzednio sprostowanej, jest wystosowane przez osobę, której nie dotyczą fakty przytoczone w prostowanym materiale za wyjątkiem rodziny zmarłego, zawiera sformułowania powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe, nie zawiera podpisu wnioskodawcy, jego imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu korespondencyjnego (który może zostać zastrzeżony tylko do wiadomości redakcji, a w przypadku gdy materiał prasowy będący przedmiotem sprostowania dotyczy działalności związanej z używanym przez osobę fizyczną pseudonimem, zastrzeżenie może dotyczyć także imienia i nazwiska tylko do wiadomości redakcji), jeśli  tekst sprostowania przekracza dwukrotną objętość fragmentu materiału prasowego, którego dotyczy, albo zajmuje więcej niż dwukrotność czasu antenowego, jaki zajmował dany fragment przekazu bądź jeśli jest sporządzone w innym języku, niż materiał prasowy.  

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Prawa prasowego Redaktor naczelny ma obowiązek opublikować sprostowanie w elektronicznej formie dziennika lub czasopisma, w której zamieszczono materiał prasowy będący przedmiotem sprostowania - w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprostowania, w dzienniku - w najbliższym przygotowywanym do druku numerze, a w przypadku braku możliwości technicznych w numerze następnym, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprostowania, w czasopiśmie - w najbliższym od dnia otrzymania sprostowania lub następnym po nim przygotowywanym do opublikowania numerze, w innym niż dziennik przekazie za pomocą dźwięku lub obrazu i dźwięku - w najbliższym analogicznym przekazie. 

Odpowiadając na pytanie, czy o zamieszczeniu sprostowania redakcja gazety musi indywidualnie informować o tym wnioskodawcę. Zgodnie z art. 33 ust. 3 Prawa prasowego, obowiązek poinformowania przez redaktora naczelnego danej gazety wnioskodawcy istnieje tylko w przypadku odmówienia opublikowania sprostowania. Zatem nie ma prawnego obowiązku poinformowania wnioskodawcy o zamieszczeniu sprostowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Sprostowanie informacji zamieszczonej w prasie

Ewa Tadner

27.9.2009 15:50:34

Re: Sprostowanie informacji zamieszczonej w prasie

1.Jakie sankcje cywilne oraz karne grożą redakcji gazety(GL)za przedwczesne (uprzedzające) opublikowanie artykułu na temat prestiżowego zamówienia gospodarczego i przypisanie wszelkich zasług za jego pozyskanie innej firmie Y, która jest zaledwie podwykonawcą tego zamówienia i to z woli firmy X, która to zamówienie pozyskała? 2.Jaka jest odpowiedzialność prawna i etyczna redakcji, która nachalnie promuje firmę Y kosztem firmy X na łamach gazety (tym razem artykół zajął całą pierwszą i szóstą stronę)wydania sobotnio-niedzielnego? 3.Czy sponsorowanie takich artykułów pod pretekstem opisu wydarzenia społeczno-gospodarczego jest zgodne z prawem? 4.Jaki sens ma domaganie się sprostowania całej masy nieprawdziwych istotnych informacji, jeśli cały artykół został napisany rozmyślnie przeciwko firmie X i w celu eksploatowania na swoją korzyść przez firmę Y prestiżowej, szczytnej idei o zasięgu globalnym, z którym związane jest działanie firmy X? 5. Czy opublikowanie tematu w gazecie, (pomijając jego celowo sfałszowane przedstawienie), wbrew wyrażonej woli przez właściciela firmy X aby wstrzymać się z jakąkolwiek publikacją do czasu skonsultowania tego z drugą zagraniczną stroną kontrktu firmy X jest dopuszczalne? 6. Czy przesłana redakcji treść sprostowania( w dniu publikacji )może również zostać zniekształcona, czy musi być wydrukowana w postaci dostarczonej, czy też może być zignorowana?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ