Stawki podatku akcyzowego przy imporcie alkoholu

Pytanie:

"W celu obliczenia zabezpieczenia celnego potrzebujemy stawki podatku akcyzowego na poszczegolne alkohole. Proszę o podanie wysokosci stawek akcyzowych na nastepujace produkty: wodka, spirytus, wino, piwo, cygaretki."

Odpowiedź prawnika: Stawki podatku akcyzowego przy imporcie alkoholu

Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, ze zm.), do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się piwo, wino, napoje fermentowane, produkty pośrednie oraz alkohol etylowy.

Do piwa w rozumieniu ustawy zalicza się piwo otrzymywane ze słodu (PKWiU 15.96.10-00; CN 2203 00) oraz wszelkie wyroby będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, oznaczone symbolem PKWiU 15.94.10 i kodem CN 2206 00, w których rzeczywista zawartość alkoholu przekracza 0,5 % objętości. Producentem piwa w rozumieniu ustawy jest podmiot dokonujący wyrobu lub rozlewu piwa. Podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato. Wedle ustawy stawka akcyzy dla piwa wynosi 6,86 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.  

Winem w rozumieniu ustawy są: 

 1. wino niemusujące - wszelkie wyroby oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.93.12 i 15.95.10 oraz kodami CN 2204 i 2205 o rzeczywistej zawartości alkoholu od 1,2 % do 15 % objętości, pod warunkiem że cały alkohol zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji alkoholowej, a także o rzeczywistej zawartości alkoholu od 15 % do 18 % objętości, pod warunkiem że wino takie nie zawiera żadnych dodatków wzbogacających oraz że cały alkohol zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji alkoholowej; 

 2. wino musujące - wszelkie wyroby oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.93.11 i 15.95.10 oraz kodami CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205 o rzeczywistej zawartości alkoholu od 1,2 % do 15 % objętości, pod warunkiem że cały alkohol zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji alkoholowej, znajdujące się w butelkach zamkniętych korkiem w kształcie grzybka, umocowanym za pomocą węzłów lub spinek, albo wykazujące nadciśnienie wynoszące co najmniej 3 bary, spowodowane obecnością dwutlenku węgla w roztworze. 

Producentem wina, w rozumieniu ustawy, jest podmiot dokonujący wyrobu lub rozlewu wina. Podstawą opodatkowania wina jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu. 

Napojami fermentowanymi w rozumieniu ustawy są: 

 1. inne niemusujące napoje fermentowane - wszelkie wyroby oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.

  93.12 i 15.95.10 oraz kodami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 69, a także wyroby oznaczone symbolem PKWiU 15.94.10 i kodem CN 2206 00, o rzeczywistej zawartości alkoholu od 1,2 % do 10 % objętości oraz o rzeczywistej zawartości alkoholu powyżej 10 % objętości, lecz nie więcej niż 15 % objętości, pod warunkiem że cały alkohol zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji alkoholowej; 

 2. inne musujące napoje fermentowane - wszelkie wyroby oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.93.11 i 15.95.10 oraz kodami CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205, nieokreślone w art. 69, o rzeczywistej zawartości alkoholu od 1,2 % do 15 % objętości, pod warunkiem że cały alkohol zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji alkoholowej, znajdujące się w butelkach zamkniętych korkiem w kształcie grzybka, umocowanym za pomocą węzłów lub spinek, albo wykazujące nadciśnienie wynoszące co najmniej 3 bary, spowodowane obecnością dwutlenku węgla w roztworze. 

Producentem napojów fermentowanych w rozumieniu ustawy jest podmiot dokonujący wyrobu lub rozlewu napojów fermentowanych. Podstawą opodatkowania napojów fermentowanych jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu. 

Produktami pośrednimi w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu od 1,2 % do 22 % objętości, oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.93.11, 15.93.12, 15.94.10 i 15.95.10 oraz kodami CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10, 2204, 2206 00 i 2205, z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 68-70. Producentem produktów pośrednich w rozumieniu ustawy jest podmiot dokonujący wyrobu lub rozlewu produktów pośrednich. Podstawą opodatkowania produktów pośrednich jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu. 

Alkoholem etylowym w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2 % objętości oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.91.10, 15.92.11 i 15.92.12 oraz kodami CN 2208 i 2207, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego grupowania PKWiU i kodu CN oraz napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony spirytus oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.91.10 i 15.

92.11 oraz kodami CN 2208 i 2207 10 00, a także wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 22 % objętości, oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.93.11, 15.93.12, 15.94.10 i 15.95.10 oraz kodami CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10, 2204, 2206 00 i 2205. Producentem alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest podmiot dokonujący wyrobu, oczyszczania, skażania, wydzielania z innego wyrobu lub odwadniania alkoholu etylowego, a także podmiot dokonujący wyrobu lub rozlewu napojów alkoholowych destylowanych. Podstawą opodatkowania alkoholu etylowego jest liczba hektolitrów czystego alkoholu o temperaturze 20 °C zawartego w gotowym wyrobie.  

Rozporządzeniem z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego Minister Finansów obniżył niektóre ustawowe stawki akcyzy na wyroby alkoholowe.

Obowiązują teraz następujące stawki akcyzy dla wyrobów akcyzowych sprzedawanych w kraju: 

Poz. w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia 

Kod CN 

Nazwa grupy towarów (towaru) 

Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu lub w % podstawy opodatkowania

ex 15.93.11, 

Wina 

136,00 zł/hl 

 

ex 15.93.12, ex 15.95.10 

 

 

10 

ex 15.93.11, 

Napoje fermentowane 

136,00 zł/hl 

 

ex 15.93.12, ex 15.94.10 

 

 

 

ex 15.95.10 

 

 

11 

ex 15.93.11, 

Produkty pośrednie 

273,00 zł/hl 

 

ex 15.93.12, 

 

 

 

ex 15.94.10, ex 15.95.10 

 

 

12 

15.92.11 

Alkohol etylowy nieskażony o mocy alkoholu 80 % lub więcej (od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol) 

4 550,00 zł 

13 

15.92.12 

Alkohol etylowy i inne alkohole, skażone, o dowolnej mocy (od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol) 

4 550,00 zł 

14 

15.91.10 

Wódki, likiery, inne napoje alkoholowe; złożone preparaty alkoholowe do produkcji napojów (od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol), z wyłączeniem preparatów ziołowych będących farmaceutykami, na bazie alkoholu etylowego 

4 550,00 zł 

15 

ex 15.33.25 

Owoce pozostałe zakonserwowane, zawierające w swym składzie alkohol etylowy od zawartości alkoholu etylowego (od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol) 

4 550,00 zł 

16 

ex 15.87.12-70 

Sosy i przetwory z sosów, zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne, gdzie indziej niewymienione, zawierające w swym składzie alkohol etylowy od zawartości alkoholu etylowego (od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol) 

4 550,00 zł 

17 

15.89.14-90.92 

Syropy izoglukozowe niezawierające środków aromatyzujących i barwiących, zawierające w swym składzie alkohol etylowy (od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol) 

4 550,00 zł 

18 

ex 24.63.10 

Olejki eteryczne, mieszaniny substancji zapachowych, zawierające w swym składzie alkohol etylowy (od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol) 

4 550,00 zł 

19 

bez względu na symbol PKWiU 

Pozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% objętości (od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol) 

4 550,00 zł 

Natomiast stawki akcyzy dla wyrobów akcyzowych dostarczanych wewnątrzwspólnotowo, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i importowanych przedstawiają się następująco:

Poz. w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia 

Kod CN 

Nazwa grupy towarów (towaru) 

Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu lub w % podstawy opodatkowania

ex 2204, 

Wina 

136,00 zł/hl 

 

ex 2205 

 

 

ex 2204, 

Napoje fermentowane 

136,00 zł/hl 

 

ex 2205, 

 

 

 

ex 2206 00 

 

 

10 

ex 2204, 

Produkty pośrednie 

273,00 zł/hl 

 

ex 2205, 

 

 

 

ex 2206 00 

 

 

11 

2207 10 00 

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) 

4 550,00 zł 

12 

2207 20 00 

Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) 

4 550,00 zł 

13 

2208 

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol), z wyłączeniem gotowych preparatów ziołowych będących farmaceutykami na bazie alkoholu etylowego CN 2208 90 69 

4 550,00 zł 

14 

ex 2008 

Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - zawierające w swym składzie alkohol etylowy (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) 

4 550,00 zł 

15 

2103 90 30 

Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 % do 49,2% obj., zawierające od 1,5 % do 6% masy goryczki, przypraw i różnych składników oraz od 4 % do 10% masy cukru, w pojemnikach o objętości 0,5 litra lub mniejszej (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) 

4 550,00 zł 

16 

2106 90 20 

Złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) 

4 550,00 zł 

17 

ex 3302 

Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów, zawierające w swym składzie alkohol etylowy (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) 

4 550,00 zł 

18 

bez względu na kod CN 

Pozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% obj. (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) 

4 550,00 zł 

Na mocy tego samego rozporządzenia ustawowe stawki akcyzy ustawy dla wyrobów tytoniowych sprzedawanych w kraju, dostarczanych wewnątrzwspólnotowo, nabywanych wewnątrzwspólnotowo oraz importowanych obniża się:

 1. dla papierosów - do wysokości 80,87 zł za każde 1 000 sztuk i 33,70 % maksymalnej ceny detalicznej, z zastrzeżeniem ust. 2a; 
 2. dla cygar i cygaretek - do wysokości 149,00 zł za każde 1 000 sztuk; 
 3. dla tytoniu do palenia: 
  • ciętego tytoniu do ręcznego sporządzania papierosów - do wysokości 56,80 zł za każdy 1 kilogram i 23,67 % maksymalnej ceny detalicznej, 
  • innego tytoniu do palenia - do wysokości 59 % maksymalnej ceny detalicznej.  

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika