Świadczenie urlopowe z KN a inne świadczenia

Pytanie:

"Przekazałem nowy regulamin świadczeń socjalnych do zaopiniowania prawnikowi z ZNP. W jednej z uwag napisał, że regulamin pomija czynnych nauczycieli jako osoby upoważnione do korzystania z dofinansowania do wczasów. I jest tak rzeczywiście, ponieważ uważam, że jeżeli w regulaminie jest zapis o świadczeniach urlopowych dla czynnych nauczycieli, o którym mówi ustawa Karta Nauczyciela, to czynnym nauczycielom nie należy się jeszcze dodatkowo dofinansowanie do wypoczynku (wczasów). Czy czynni nauczyciele, którym przyznano i wypłacono świadczenia urlopowe, mają prawo starać się o dofinansowanie do wczasów?"

Odpowiedź prawnika: Świadczenie urlopowe z KN a inne świadczenia

Świadczenie urlopowe i dofinansowanie od urlopu (tzw. "wczasy pod gruszą") zostały uregulowane w Karcie Nauczyciela oraz w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 1996 r. Nr 70, poz. 335).

Na podstawie w/w ustaw, pracodawca w regulaminie świadczeń socjalnych jest obowiązany do określenia, kto jest uprawniony do korzystania z zfśs oraz jakie jest przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku Funduszu - w tym punkcie wymienia się cele, na jakie środki pieniężne będą wydatkowane np. krajowy wypoczynek dzieci zorganizowany w formie kolonii, zimowisk, obozów, wczasy profilaktyczno - lecznicze, pobyt w sanatorium lub właśnie wczasy krajowe zorganizowane przez pracowników we własnym zakresie (wczasy pod gruszą). Regulamin ten powinien również określać zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych - w tym miejscu ustala się wysokość dopłat do poszczególnych form wypoczynku w zależności od sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej uprawnionego, sposób dokumentowania dochodu przypadającego na osobę w rodzinie, częstotliwość dopłat do wypoczynku (np. uregulowanie, że tylko raz w roku można ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku), ilość dni urlopu warunkującą otrzymanie dopłaty, a także szczegółowe informacje dotyczące warunków i kryteriów przyznawania świadczeń i ich wysokość.

Jak wynika z powyższego pracodawca powinien uzależnić uzyskanie dofinansowania do wczasów od np. sytuacji życiowej, dochodów (art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu). Nie może jednak dyskryminować jednej grupy pracowników (jak w niniejszej sprawie – nauczycieli czynnych uprawnionych do świadczeń urlopowych) w przedmiocie dofinansowania "wczasów pod gruszą". Możliwość skorzystania z wczasów pod gruszą zależy więc od polityki socjalnej zakładu pracy i postanowień regulaminu. Podkreślamy jednak, że zgodnie z przepisami prawa pracy o równym traktowaniu w zatrudnieniu, pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wypłacenie nauczycielom świadczenia urlopowego nie pozbawia ich możliwości uzyskania innych świadczeń, finansowanych w na podstawie regulaminu Funduszu.

Czynni nauczyciele, którym przyznano świadczenia urlopowe mają prawo ubiegać się o dofinansowanie do "wczasów pod gruszą" (jeżeli regulamin przewiduje dofinansowanie od wczasów), co nie jest jednoznaczne z tym, że je dostaną, albowiem będą  oni musieli spełniać warunki wskazane w regulaminie świadczeń socjalnych.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Anna 2011-10-10 11:21:35

    Nie rozumiem zatem po co w art. 53 ust.5 Karty Nauczyciela zapisano "w sprawach nieuregulowanych w ust. 1-4 stosuje się przepisy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych"?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika