Szkoda wywołana wprowadzeniem w błąd

Pytanie:

"Urzędnik Urzędu Miasta wprowadził w błąd właściciela nieruchomości co do sytuacji prawnej byłych właścicieli. To samo na piśmie przedstawił w Sądzie. Czy z tego tytułu może ponosić odpowiedzialność i kto może go ukarać (gdzie kierować skargę)? "

Odpowiedź prawnika: Szkoda wywołana wprowadzeniem w błąd

Jeżeli urzędnik wprowadził w błąd poprzez podanie nieprawdziwych informacji, osobie poszkodowanej przysługują roszczenia, których można dochodzić na trzech drogach: karnej, administracyjnej i cywilnej. Po pierwsze można złożyć skargę do wojewody. Zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Na drodze karnej można zgłosić doniesienie o popełnieniu przestępstawa do prokuratury. Art. 231. § 1 kodeksu karnego stanowi bowiem, że funkcjonariusz publiczny, który nie dopełniając swoich obowiązków, działa na szkodę interesu prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli natomiast informacja i oświadczenie urzędnika wyrządziły szkodę, to można wnieść również pozew do sądu cywilnego na podstawie art.415 Kodeksu cywilnego. Przepis ten przewiduje bowiem, że osoba, która z winy swojej wyrządziła drugiemu szkodę, obowiązana jest do jej naprawienia.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • tekane 2018-12-20 00:45:37

    Czy jest mowa o tym w jakim czasie można taką skargę na urzędnika wnieść? moja sprawa ma 3 lata i dotąd nic nie zrobiłam (urzędniczka udzieliła mi niepełnej informacji w związku z czym jestem stratna na zasiłku macierzyńskim ok 50tys zł. próbowałam to "odkręcić" wszelkimi możliwymi sposobami - nie udało się.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika