e-prawnik.pl Porady prawne

Tajność głosowania na zebraniu w spółdzielni

Pytanie:

Zgodnie z zapisami statutu grupa członkowska przed przyjęciem porządku obrad zebrania uzupełniła ten porządek o punkt dotyczący zmian personalnych w Radzie Osiedla i radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej przez odwołanie niektórych członków tych organów oraz ewentualne powołanie nowych. W momencie przejścia do realizacji powyższego punktu o głos poprosił radca prawny spółdzielni i wyjaśnił, że odwołanie członków Rady Osiedla i członków rady nadzorczej może być skuteczne, jedynie wówczas, gdy uczestnicy zebrania w głosowaniu jawnym wyrażą wolę umieszczenia nazwisk poszczególnych członków Rady Osiedla i rady nadzorczej na liście do głosowania. Głosowanie, zdaniem radcy prawnego, winno być przeprowadzone indywidualnie dla każdego z odwoływanych przy czym powołał on się na wymóg prawny. Statut ani regulamin nie przewidują takiej procedury. Pragnę dodać, iż solidnie umotywowana lista kandydatów do odwołania została doręczona Prezydium Zebrania. Czy istnieją przepisy prawne, które stanowisko radcy prawnego spółdzielni mieszkaniowej, w przedstawionej kwestii jednoznacznie umacniają?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Tajność głosowania na zebraniu w spółdzielni

29.5.2003

Zgodnie z art. 35 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze organami spółdzielni są: - zarząd, - rada nadzorcza, - walne zgromadzenie. Członków tych organów wybiera się w głosowaniu tajnym. Odwołanie ich także następuje w głosowaniu tajnym. Tajność głosowania ma na celu zapewnienie wszystkim uprawnionym do powołania i odwołania swobodę wyboru, umocnioną tym, iż nikt inny nie wie jak dana osoba głosowała. Dlatego też w przypadku odwołania członków tych organów (w analizowanym przypadku członków Rady Nadzorczej spółdzielni) obowiazuje tajność głosowania. Tajność ta nie może być naruszona przez czynności faktyczne. Takie jawne naruszenie tajności głosowania nastąpiłoby, gdyby zgodnie z sugestią radcy prawnego uprawnieni do odwołania głosowali jawnie w sprawie ustalenia listy członków tych organów, podlegających odwołaniu. Dlatego też twierdzenia radcy prawnego spółdzielni nie są słuszne. Podobne wnioski można wyciągnąć wobec członków Rady Osiedla. Jest to organ nie przewidziany w art. 35 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze, jednakże zgodnie z art. 35 § 3 Prawa spółdzielczego statut może przewidywać powołanie także innych organów, składających się z członków spółdzielni. Zasady i tryb powołania i odwołania członków tych dodatkowych organów określa statut spółdzielni. Jeżeli statut nie zawiera postanowień w sprawie trybu powołania (odwołania) członków tych organów, należy odpowiednio stosować przepisy Prawa spółdzielczego, co oznacza, że wybór i odwołanie członków tych organów musi nastapić w drodze głosowania tajnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ