Termin wypłaty dywidendy

Pytanie:

Jaki jest ostateczny termin wymagalności w stosunku do dywidendy płatnej na rzecz wspólnika spółki z o.o., licząc od dnia zgromadzenia wspólników, które w dniu 30.05.2003 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w terminie najpóźniej do sześciu miesięcy od dnia podjęcia tej uchwały? I w takim razie jakie są konsekwencje prawne i finansowe wobec spółki i jej zarządu uchylających się od wypłaty dywidendy po upływie terminu jaki był ustalony w uchwale do wypłaty dywidendy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zobowiązanie spółki do wypłaty wspólnikom dywidendy jest zobowiązaniem o charakterze cywilnoprawnym, podlegającym przepisom kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 457 k.c., termin spełnienia świadczenia oznaczony przez czynność prawną poczytuje się w razie wątpliwości za zastrzeżony na korzyść dłużnika. Z brzmienia uchwały wynika, że wypłata dywidendy powinna nastąpić najpóźniej w terminie 6 miesięcy od podjęcia uchwały, czyli, zgodnie z art. 457 k.c., dłużnik (spółka) może dobrowolnie spełnić świadczenie (wypłacić dywidendę) przez upływem terminu sześciomiesięcznego, natomiast wierzyciel (wspólnik) może żądać spełnienia świadczenia dopiero wraz z upływem tego terminu. Jeśli spółka (poprzez członków swojego zarządu) nie spełni świadczenia jakim jest wypłata dywidendy, wspólnik będący wierzycielem spółki może skierować sprawę na drogę procesu cywilnego. Zwłoka w wypłacie dywidendy nie spowoduje żadnych automatycznych konsekwencji dla spółki i członków zarządu, ale niedotrzymanie terminów wypłaty dywidendy naraża członków zarządu na odwołanie ze stanowiska mocą uchwały wspólników. Natomiast opóźnienie w wypłacie dywidendy spowoduje obowiązek zapłaty odsetek za czas opóźnienia (jeśli stopa odsetek za opóźnienie nie jest z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Maria

14.3.2014 14:21:12

Re: Termin wypłaty dywidendy

Na posiedzeniu zarządu spółki 2012r uchwalono wypłatę dywidendy za rok 2011.Dywidendy zostały wypłacone dopiero w czerwcu 2013r tuż przed następnym posiedzeniem zarządu.Czy jest to dopuszczalne.Jest to nagminna praktyka tej spółki,dopiero po roku od jej uchwalenia.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Prawo do dywidendy w spółce akcyjnej

  Akcjonariusze uprawnieni są do udziału w zysku spółki. Udział w zysku to dywidenda, która wypłaca się w stosunku, w jakim każdy z akcjonariuszy uczestniczy w udziale w kapitale zakładowym spółki. (...)

 • Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jeżeli spółka z o.o. osiągnie zysk w wyniku prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jej udziałowcy uprawnieni są do udziału w tym zysku. Uprawnienie to wynika z zaangażowania w spółce (...)

 • Uprzywilejowanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Zgodnie z naczelną zasadą obowiązującą w stosunkach pomiędzy wspólnikami spółki z o.o., jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej, wspólnicy mają równe (...)

 • Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • Dywidenda rzeczowa - praktyczne aspekty podatkowe

  Jednym z podstawowych uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej czy wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do zysku. Prawo to realizowane (...)

NA SKÓTY