Tytuł prawny do lokalu

Pytanie:

Załącznikiem do wniosku VZM-1 o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym jest m.in. tytuł prawny do budynku mieszkalnego. Wybudowałem dom samodzielnie na zakupionej działce, teraz ubiegam się o zwrot wydatków na remont. Wniosek składam drugi raz, rok temu składałem pierwszy wniosek - wówczas zwrot nastąpił z tytułu budowy domu. Co będzie w moim przypadku tytułem prawnym do budynku mieszkalnego, który muszę dołączyć do składanego wniosku? Czy muszę w ogóle powtórnie załączyć taki dokument, jeśli rok temu składałem już cały komplet dokumentów - załączników do wniosku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (zwanej dalej „Ustawą”), osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

 1. budową budynku mieszkalnego;
 2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Jak stanowi art. 4 ust. 2 Ustawy, prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:

 1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3;
 2. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Z mocy art. 5 ust. 5 ustawy do wniosku należy załączyć kopię:

 1. pozwolenia na budowę albo - w przypadku remontu, o którym mowa w ust. 4 pkt 7 - dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
 2. faktur dokumentujących poniesione wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 1;
 3. w przypadku wniosku:

a) o którym mowa w ust. 3 pkt 1 - pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomienia o zakończeniu inwestycji,

b) o którym mowa w ust. 3 pkt 2 - dokumentu określającego stopień zaawansowania inwestycji, o której mowa w art. 3 ust. 1, sporządzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli roboty wymagają pozwolenia na budowę.

W przypadku własności budynku mieszkalnego dokumentem potwierdzającym tytuł prawny osoby fizycznej jest najczęściej odpis z księgi wieczystej. Przepisy nie określają, czy w przypadku składania kolejnego wniosku z zwrot VAT należy dołączyć ponownie komplet dokumentów, czy wystarczy przykładowo powołanie się na dokumenty załączone do wcześniejszego wniosku. Urzędy skarbowe mogą w tym względzie mieć rożną praktykę. Wydaje się jednak, że dla przyspieszenia rozpatrzenia wniosku i uniknięcia konieczności późniejszego uzupełniania wniosku o brakujące dokumenty, należy złożyć komplet dokumentów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.4.2017

  Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

  Do najmu lokali mieszkalnych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Ma ona zastosowanie wyłącznie (...)

 • 18.11.2018

  Cisi podnajemcy pod ochroną ustawy

  Lokal zastępczy przysługuje osobom, które korzystają z lokalu bez zgody gminy, ale mają pośredni tytuł do lokalu - orzekł Sąd Najwyższy.

 • 23.10.2018

  Eksmisja na żądanie współlokatora

  Eksmisja z lokalu mieszkalnego może nastąpić na podstawie różnych przesłanek zawartych w przepisach prawa. Co istotne, z żądaniem orzeczenia eksmisji nie musi występować do sądu wyłącznie (...)

 • 2.8.2016

  Najem okazjonalny o czym należy pamiętać?

  Najem okazjonalny został wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych (...)

 • 21.5.2019

  Skutek prawny wyburzenia lokalu

  Wygaśnięcie odrębnej własności lokalu na skutek jego zburzenia powoduje ustanie odrębnej własności drugiego lokalu, natomiast udziały w nieruchomości wspólnej, związane dotychczas z własnością (...)