Udokumentowanie zakończenia inwestycji

Pytanie:

Czy istnieje dokument jednoznacznie stwierdzający zakończenie inwestycji mieszkaniowej realizowanej np. przez spółdzilenie mieszkaniową?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Wobec niektórych budowli wymagane jest otrzymanie pozwolenia na użytkowanie. Nie dotyczy ono jednak budynków mieszkalnych.

Do zawiadomienia dołącza się oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności obiektu z projektem i pozwoleniem na budowę oraz należytym uporządkowaniu terenu budowy. Dodatkowo należy dostarczyć oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, protokoły i inwentaryzację geodezyjną. Przepisy nie przewidują oprócz powyżej opisanych działań obowiązku sporządzenia dokumentu stwierdzającego zakończenie budowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: