Udział wierzyciela w licytacji nieruchomości

Pytanie:

Czy wierzyciel może brać udział w licytacji nieruchomości, prowadzonej w trakcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji (drugiej), składając jednocześnie rękojmię.

Wierzyciele nie mogą brać udziału w licytacji – dopiero jeśli druga licytacja okaże się nieskuteczna, wierzyciel może złożyć wniosek o przejęcie nieruchomości, w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania.

Jeżeli podczas drugiej licytacji nie dojdzie do sprzedaży nieruchomości, sąd na wniosek wierzyciela, złożony w terminie tygodnia po drugiej licytacji dokona przybicia i przysądzenia własności nieruchomości, po złożeniu przez wierzyciela rękojmi. Nie składa rękojmi wierzyciel zgłaszający przejęcie nieruchomości po drugiej bezskutecznej egzekucji, jeżeli wartość przysługującego mu i ujawnionego w opisie i oszacowaniu prawa nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jego prawem.

Co ważne, nabywca – a więc wierzyciel, nie jest zwolniony z zapłaty ceny nieruchomości – może jednakże odliczyć to, co jemu przysługuje od dłużnika, a więc własną wierzytelność lub jej część, jeżeli znajduje ona pokrycie w cenie nabycia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Teodor Malinow

15.9.2012 10:54:14

Re: Udział wierzyciela w licytacji nieruchomości

Przepisy o egzekucji stanowią, że w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nie ma wśród podmiotów wymienionych wierzyciela. Zatem, jeśli wierzyciel nie jest równocześnie jednym z tych podmiotów np. rodzeństwem to może uczestniczyć w licytacji po spełnieniu innych warunków dopuszczających go do uczestniczenia w niej.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: