Ugoda z wierzycielem a koszty komornicze

Pytanie:

Zostało mi zajęte wynagrodzenie przez komornika. Oprócz kwoty głównej, odsetek na zajęciu wyszczególniono inne kwoty długu jak: koszty sądowe, inne koszty, zastępstwa, a dodatkowo zaznaczono, aby do wszystkich przesyłanych na konto komornika płatności doliczać 18 proc. opłaty stosunkowej. Czy istnieje możliwość porozumienia z wierzycielem (bankiem) dzięki, której koszty którymi obciążył mnie komornik zostałyby zmniejszone przez ew. ugodę z bankiem i spłatę reszty długu bezpośrednio bankowi? Czy można kwestionować wysokość naliczonych do tego czasu kosztów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dysponentem postępowania egzekucyjnego jest wierzyciel. Może on w dowolnym momencie postępowania złożyć wniosek o umorzenie postępowania, który komornik musi uwzględnić (art. 825 pkt 1 k.p.c.). Ponadto wszczęcie egzekucji nie wyklucza możliwości zawarcia z wierzycielem ugody cywilnoprawnej, na mocy której zostaną uregulowane wzajemne prawa i obowiązki stron, a w szczególności sposób spłaty zobowiązania - jako obowiązek dłużnika oraz termin złożenia wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego - jako obowiązek wierzyciela. Prócz tego ugoda powinna zawierać określenie stron, terminy płatności, ewentualne sankcje za niedotrzymanie ugody, sposób jej zmiany oraz stwierdzenie wierzyciela, iż "ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia wierzyciela wynikające z danego stosunku prawnego". Ta ostatnia klauzula chroni dłużnika przed kolejnymi postępowaniami egzekucyjnymi. Ugoda może zostać zawarta w zwykłej formie pisemnej.

W przypadku zawarcia ugody i złożenia przez wierzyciela wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego oraz w konsekwencji wydania przez komornika postanowienia o umorzeniu egzekucji na wniosek wierzyciela, komornik ma prawo naliczyć i pobrać opłatę stanowiącą jego wynagrodzenie, tylko od kwot faktycznie przez niego wyegzekwowanych. Nie ma natomiast takiego uprawnienia, co do kwot, które dłużnik wpłacił wierzycielowi na podstawie ugody z pominięciem komornika. W przypadku zatem, gdy komornik nic nie wyegzekwował, nie przysługiwać mu będzie żadne wynagrodzenie.

Powyższe wynika z art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 maja 2006 roku, sygn. akt P 18.05, w którym to wyroku Trybunał za niezgodne z Konstytucją RP zdanie 3 art. 49 ust. 1 wskazanej ustawy. Zdanie to przyznawało komornikom prawo do naliczenia opłaty także w sytuacji, gdy postępowanie zostało umorzone na wniosek wierzyciela.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

zkb

4.3.2014 17:36:26

Re: Ugoda z wierzycielem a koszty komornicze

po zawarciu ugody z wierzcielem komornik naliczył koszty opłata stosunkowa art.49,1 i opłata stosunkowa art,49,2 czy sałusze koszty


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.9.2014

  Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • 17.11.2004

  Zawarcie ugody administracyjnej

  Ugoda administracyjna może być zawarta tylko w sprawie administracyjnej. Do ugody może dojść tylko w postępowaniu administracyjnym i przed organem, który postępowanie to prowadzi. Ugoda administracyjna (...)

 • 22.4.2011

  Zastaw - co zabezpiecza i jak go ustanowić?

  W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała (...)

 • 27.11.2017

  Ugoda pozasądowa

  Uczestnicząc w obrocie gospodarczym, jesteśmy stale związani różnego rodzaju stosunkami prawnymi z wieloma podmiatami. Wcześniej czy później na tle któregoś z nich może powstać (...)

 • 12.10.2017

  Ugoda, czyli tani i szybki sposób na rozwiązanie sporów

  Ugoda to umowa między stronami będącymi w sporze. Ugoda jest umową dwustronną, wzajemną. Jej celem jest - jak sama nazwa wskazuje - dojście do porozumienia. Strony czynią sobie wzajemne ustępstwa (...)