Ugoda z wierzycielem a koszty komornicze

Pytanie:

"Zostało mi zajęte wynagrodzenie przez komornika. Oprócz kwoty głównej, odsetek na zajęciu wyszczególniono inne kwoty długu jak: koszty sądowe, inne koszty, zastępstwa, a dodatkowo zaznaczono, aby do wszystkich przesyłanych na konto komornika płatności doliczać 18 proc. opłaty stosunkowej. Czy istnieje możliwość porozumienia z wierzycielem (bankiem) dzięki, której koszty którymi obciążył mnie komornik zostałyby zmniejszone przez ew. ugodę z bankiem i spłatę reszty długu bezpośrednio bankowi? Czy można kwestionować wysokość naliczonych do tego czasu kosztów? "

Odpowiedź prawnika: Ugoda z wierzycielem a koszty komornicze

Dysponentem postępowania egzekucyjnego jest wierzyciel. Może on w dowolnym momencie postępowania złożyć wniosek o umorzenie postępowania, który komornik musi uwzględnić (art. 825 pkt 1 k.p.c.). Ponadto wszczęcie egzekucji nie wyklucza możliwości zawarcia z wierzycielem ugody cywilnoprawnej, na mocy której zostaną uregulowane wzajemne prawa i obowiązki stron, a w szczególności sposób spłaty zobowiązania - jako obowiązek dłużnika oraz termin złożenia wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego - jako obowiązek wierzyciela. Prócz tego ugoda powinna zawierać określenie stron, terminy płatności, ewentualne sankcje za niedotrzymanie ugody, sposób jej zmiany oraz stwierdzenie wierzyciela, iż "ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia wierzyciela wynikające z danego stosunku prawnego". Ta ostatnia klauzula chroni dłużnika przed kolejnymi postępowaniami egzekucyjnymi. Ugoda może zostać zawarta w zwykłej formie pisemnej.

W przypadku zawarcia ugody i złożenia przez wierzyciela wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego oraz w konsekwencji wydania przez komornika postanowienia o umorzeniu egzekucji na wniosek wierzyciela, komornik ma prawo naliczyć i pobrać opłatę stanowiącą jego wynagrodzenie, tylko od kwot faktycznie przez niego wyegzekwowanych. Nie ma natomiast takiego uprawnienia, co do kwot, które dłużnik wpłacił wierzycielowi na podstawie ugody z pominięciem komornika. W przypadku zatem, gdy komornik nic nie wyegzekwował, nie przysługiwać mu będzie żadne wynagrodzenie.

Powyższe wynika z art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 maja 2006 roku, sygn. akt P 18.05, w którym to wyroku Trybunał za niezgodne z Konstytucją RP zdanie 3 art. 49 ust. 1 wskazanej ustawy. Zdanie to przyznawało komornikom prawo do naliczenia opłaty także w sytuacji, gdy postępowanie zostało umorzone na wniosek wierzyciela.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • zkb 2016-03-04 17:36:26

    po zawarciu ugody z wierzcielem komornik naliczył koszty opłata stosunkowa art.49,1 i opłata stosunkowa art,49,2 czy sałusze koszty


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika