W banku porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Biuro Informacji Kredytowej S.A.

  Czym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A.?

 • Prośba o zmianę spłaty zadłużenia

  Jestem zadłużona w banku rozpoczęło się postępowanie komornicze, zadłużenie polega na zadłużeniu konta debetowego, sprawa jest z 2009 r. chciałabym rozpocząć systematyczne spłacanie, nie (...)

 • Wymagalność wierzytelności a potrącenie

  Czy bank może potrącić wierzytelność, której termin wymagalności jeszcze nie nastąpił?

 • Kredyt na wykończenie domu, który jest własnością konkubenta

  Czy osoba posiadająca zdolność kredytową (pracująca), będąca w związku niesformalizowanym (konkubinat), może zaciągnąć kredyt na wykończenie nieruchomości będącej własnością wyłącznie (...)

 • Rozbudowa domu a kredyt "Rodzina na swoim"

  Moi rodzice mają działkę, na której stoi dom jednorodzinny. Chciałabym na niej z mężem się wybudować- jako rozbudowa poprzedniego domu. Otrzymaliśmy decyzję o warunkach zabudowy na rzecz mojej (...)

 • Hipoteka w zbiorze dokumentów

  Nieruchomość wystawiona na sprzedaż w przetargu jest lokalem użytkowym, który do tej pory był wynajmowany, a teraz spółdzielnia wystawiła go na sprzedaż. Lokal nie posiada założonej ksiegi (...)

 • Problem ze spadkiem po babci - wykonanie zapisu

  W 2006 roku odbyła się sprawa spadkowa po zmarłej babci która pozostawiła testament w którym do spadku powołała swoją siostrę przy czym obciążyła spadkobierczynię zapisem polegającym na (...)

 • Wymagalność roszczenia z umowy rachunku bankowego

  Bank pozwał osobę do sądu za niezapłacenie należności wynikających z umowy rachunku bankowego. Okres przedawnienia, jak wiadomo, wynosi 2 lata. Regulamin konta stanowi że wymagalność kwoty staje (...)

 • Spłata kredytu po rozwodzie oraz koszty utrzymania

  Jestem współwłaścicielem domu, którego drugim współwłaścicielem jest moja była żona. Na budowę domu został zaciągnięty kredyt za poręczeniem żony. Podczas sprawy rozwodowej podział majątku (...)

 • Ugoda z bankiem

  W 2000 roku zawarłem z bankiem kredyt obrotowy na zakup samochodu. W związku z tym, iż kredyt nie został w terminie spłacony bank wystawił tytuł egzekucyjny i uzyskał klauzulę wykonalności. Następnie (...)

 • Dziedziczenie przez konkubentów

  Od kilku lat żyję w konkubinacie. Mój partner ma dziecko (10 lat) z poprzedniego związku. Kilka lat temu kupiliśmy wspólnie działkę (współwłasność 50/50), a następnie zaciągnęliśmy kredyt (...)

 • Wypłata premii gwarancyjnej

  Wykupiłam z mężem mieszkanie kwaterunkowe od gminy. Ponieważ od 2000 r. mamy rozdzielność majątkową, w akcie notarialnym wpisaliśmy, że mieszkanie jest finansowane w 99% ze środków żony (moich) (...)

 • Wpis do Bankowego Rejestru Niesolidnych Klientów

  W 1999 r miałam debet na rachunku bankowym ROR. W latach 2000 do 2002 spłacałam w ratach dług. Nie spłaciłam go do końca do tej pory. W 2003 r. była próba ugody między mną a bankiem. Ostatnia (...)

 • Upoważnienie do konta bankowego od umierającego

  Właściciel konta jest nieprzytomny, w stanie agonalnym, niezdolny do czynności prawnych. Pracownicy banku wiedzą o tym. Pojawia się pełnomocnik, który chce zakończyć procedurę złożenia pełnomocnictwa, (...)

 • Egzekucja w stosunku do poręczyciela

  Poręczyłam pożyczkę koleżance. Ta jednak zalegała ze spłatą i sąd wydał na mnie nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Wiem, że koleżanka po dowiedzeniu się, że toczy się postępowanie (...)

 • Ugoda z wierzycielem a koszty komornicze

  Zostało mi zajęte wynagrodzenie przez komornika. Oprócz kwoty głównej, odsetek na zajęciu wyszczególniono inne kwoty długu jak: koszty sądowe, inne koszty, zastępstwa, a dodatkowo zaznaczono, (...)

 • Poręczenie kredytu a wykup odsetek

  Czy poręczyciele kredytu powinni być powiadomieni o fakcie objęcia kredytu wykupywaniem przez budżet państwa należności banków z tytułu odsetek nie spłaconych przez kredytobiorcę jeżeli w umowie (...)

 • Przelew pieniędzy z zagranicy

  Pieniądze są przelewane z zagranicy. Jaki urząd monitoruje przelewy z zagranicy? Od jakich kwot przelew jest monitorowany?

 • Inwestowanie pożyczonych środków pieniężnych

  Korzystając z dobrej koniunktury na naszym rynku chciałabym zainwestować pewną kwotę pieniędzy w Funduszu Inwestycyjnym lub bezpośrednio na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiadam (...)

 • Kredyt zaciągnięty przez małżonka

  Jestem w trakcie przygotowywania pozwu o rozwód. Mamy z żoną aktualnie 2 niespłacone kredyty mieszkaniowe na 2 mieszkania. Żona zamierza jeszcze przed rozwodem wziąć kredyt mieszkaniowy sama lub (...)

 • Blokada środków pieniężnych a egzekucja z rachunku

  Na rachunku bankowym została dokonana blokada środków w określonej kwocie tytułem zabezpieczenia umowy. W wyniku wszczętej egzekucji komornik dokonał zajęcia tego rachunku. Bank przesłał środki (...)

 • Wypłata z rachunku wspólnego

  Jestem właścicielem bankowej lokaty pieniężnej. Współwłaścicielem jest mój syn. Czy po mojej śmierci syn będzie mógł wybrać całość złożonych tam pieniędzy? Jeśli nie, to jakich powinienem (...)

 • Śmierć posiadacza rachunku bankowego

  Ojciec pozostawił środki pieniężne na rachunkach bankowych, dziedziczymy z bratem po 50%. Niestety nie wiemy, w którym banku. W jakiej formie i kiedy można rozpocząć poszukiwanie tych środków? (...)

 • Ubezpieczenie kredytu

  Osoba zmarła wzięła na siebie kilka miesięcy temu lodówkę w systemie ratalnym. Jako część każdej raty miesięcznej było zawarte 7.5 pln na "ubezpieczenie na wypadek śmierci". Czy w tej sytuacji (...)

 • Karta kredytowa - przedłużenie ważności

  Czy klient posiadający kartę kredytową, który złożył wypowiedzenie umowy po terminie 30 dni od daty upłynięcia ważności karty, musi zapłacić roczny koszt korzystania z karty za następny rok? (...)

 • Pełnomocnictwo do rachunku bankowego

  Czy osoba upoważniona do korzystania z konta bankowego posiada takie same prawo do korzystania z niego, jak właściciel? Czy prawo to jest ograniczone odrębnymi przepisami?

 • Wzajemne roszczenia pomiędzy żyrantami

  Kobieta zaciągnęła kredyt. Poręczony on został solidarnie przez 4 żyrantów. Niestety nie udało jej się go spłacić. 3/4 spłacił jeden z żyrantów, a resztę pozostali. Czy osoba która spłaciła (...)

 • Nierzetelne zbadanie zdolności kredytowej

  Małżeństwo kupuje na raty sprzęt AGD. Uzyskuje kredyt, bo osoba spisująca umowę ratalną wpisuje fałszywe dane o zarobkach, liczbie osób w rodzinie i nie wspomina o kredycie, który już wcześniej (...)

 • Rozmowy z bankiem

  Małżeństwo zaciągnęło kredyt na zakup mieszkania. Obecnie są po rozwodzie i żona spłaca kredyt. W umowie kredytu oboje są wpisani jako kredytobiorcy. Czy była żona może ubiegać się o zmianę (...)

 • Czas realizacji spraw w banku

  Jakie przepisy regulują terminy postępowań w banku? Czynności urzędów reguluje prawo administracyjne. W ustawie Prawo bankowe nie ma nic na temat wywiązywania się banków ze zobowiązań wobec (...)

 • Hipoteka na nieruchomości a mieszkanie przez 5 lat

  Czy po otrzymaniu darowizny, którą jest działka wraz z domem i zobowiązaniu się do mieszkania na niej przez okres 5 lat, mogę zaciągnąć kredyt, którego zabezpieczeniem była by ta nieruchomość?

 • Odwołanie pełnomocnictwa

  W jaki sposób posiadacz rachunku oszczędnościowego może wyegzekwować od pełnomocnika uprawnionego do dysponowania takim rachunkiem dowodu jego zawarcia i czy może on odwołać tego typu pełnomocnictwo?

 • Błędna operacja na rachunku bankowym

  W dniu 30 września wypowiedziałem umowę z bankiem X - konto gospodarcze - oddałem kartę, wyzerowałem saldo, uzyskałem tego potwierdzenie, okres wypowiedzenia wynosił 30 dni. Tymczasem pewna firma, (...)

 • Przedawnienie roszczeń z rachunku bankowego

  Kiedy następuje przedawnienie roszczeń wynikających z umowy rachunku bankowego?

 • Zawiadomienie o nadaniu bte klauzuli wykonalności

  Czy bank kredytujący zakup samochodu może uzyskać klauzulę wykonalności bez wiedzy kredytobiorcy -  na własny wniosek egzekucyjny, bez notarialnej umowy kredytowej, bez weksli i pomimo natychmiastowego (...)

 • Wykreślenie z Biura Informacji Kredytowej

  Jeżeli zostałem umieszczony przez bank w BIK to czy po spłacie swoich zobowiązań bank może mnie wykreślić z Biura Informacji Kredytowej? Jakie przepisy to regulują?

 • Wyciąg z rachunku z zaznaczeniem salda

  Jak wyegzekwować od banku dołączanie kopii przelewów do wyciągów bankowych? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Bankowy tytuł egzekucyjny

  Do jakiej wysokości bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny? Jaki przepis to reguluje? Czy BTE może obejmować np. 150% kwoty udzielonego kredytu czy więcej?

 • Bankowy tytuł egzekucyjny a ugoda z bankiem

  Sprawa wygląda w następujący sposób: miałam konto VIP w banku X. 2 lata temu finansowo mogłam pozwolić sobie na robienie debetów i posiadania złotych kart kredytowych. Tak się ułożyło, że (...)

 • Sposób zawarcia umowy o lokatę terminową z bankiem

  Czy potwierdzenia przez bank zawarcia umów o prowadzenie konta lokacyjnego oraz prowadzenie lokaty terminowej wraz z dołączonym Regulaminem otwierania i prowadzenia lokat, tabelą oprocentowania, tabelą (...)

1

2

3