e-prawnik.pl Porady prawne

Umorzenie kosztów leczenia

Pytanie:

Dziecko - obywatel Ukrainy nagle zachorowało i została wezwana karetka pogotowia, która zabrała je do szpitala na oddział zakaźny, gdzie spędziło 10 dni. Koszt leczenia wyniósł 1100 zł i szpital obciążył nim matkę dziecka (również Ukrainę zamieszkałą na stałe wraz z dzieckiem na Ukrainie), która zwróciła się z prośbą o umorzenie kosztów leczenia, motywując to brakiem ubezpieczenia zdrowotnego i złą sytuacją materialną. Dyrektor szpitala chciałby częściowo lub w całości umorzyć koszty. Czy dyrektor może zrezygnować ze ściągania kosztów nie narażając się na zarzut niegospodarności - jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej? Czy postępowanie jest takie samo jak wobec obywatela polskiego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Umorzenie kosztów leczenia

11.10.2007

Zgodnie art. 42 ustawy o finansach publicznych należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadające państwowym jednostkom budżetowym, państwowym zakładom budżetowym, państwowym gospodarstwom pomocniczym i państwowym funduszom celowym, mogą być umarzane w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, z zastrzeżeniem ust. 7, gdy: 

  1. osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiła ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej wysokość 6 000 zł;
  2. osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
  3. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
  4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje:

  • w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym - na podstawie decyzji uprawnionego organu;
  • w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym - na podstawie przepisów prawa cywilnego, w formie pisemnej.

Z kolei zgodnie z art. 43 w/w ustawy w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym mogą być umarzane, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania takich ulg określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli rzeczywiście zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że matka dziecka jest w trudnej sytuacji materialnej, która powoduje, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności to umorzenie należności wydaje się uzasadnione. Przepisy nie rozróżniają tu należności obywatela polskiego od należności innych osób.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Umorzenie kosztów leczenia

MUCHA STANISLAW

14.3.2013 13:16:38

Re: Umorzenie kosztów leczenia

TRAGEDIA.JEŻELI CYTUJE SIE PRZEPISY USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH TO NALEZY PRZEDE WSZYSTKIM ODRÓZNIC FORMY PRAWNE PODMIOTU UDZIEJALĄCEGO SWIADCZENIE ZE WZGLĘDU OGRANICZAJĄCY ZAKRES PDOMIOTOWY PRZEPISÓW. TAK, CZY INACZEJ - TYPOWE NACIĄGANIE NA KASĘ. PORADA NIC NIE WARTA.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ