Umorzenie podatków i opłat w Urzędzie Miasta

Pytanie:

Jestem bezrobotnym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej. Rejonowy Urząd Pracy skierował mnie na dwu miesięczne szkolenie od 21 kwietnia (bez wynagrodzenia pokrywają wyłącznie koszty szkolenia), w rodzinie występują też poważne problemy zdrowotne (częste leczenie szpitalne i poza szpitalne). Jestem również po rozwodzie, wychowuję troje dzieci utrzymuję się wyłącznie z zasiłku rodzinnego, okresowego i otrzymuję zasiłki celowe. Była żona zaprzestała płacić alimenty, w związku z brakiem zatrudnienia, twierdzi że też niema zdrowia. Żona nie mieszkała wcześniej z nami, ale obecnie sprowadziła się do domu, po rozwodzie nie było podziału majątku i dom prawnie stanowi wspólność ustawową. Wartość mego dochodu z pracy za rok 2007 to 550 zł. Byłej żony 0 zł. Mam problem w regulowaniu podatku od nieruchomości, dzierżawy wieczystej i opłat za wodę i ścieki. Dodatkowo podatek od nieruchomości który był w kwocie 180 zł miesięcznie został podniesiony do kwoty 780 zł i to wstecz za lata 2006-2008 w związku ze zmianą jakiejś ustawy. Przedtem była to nieruchomość rolna obecnie już nie i trzeba płacić za gospodarcze. Czy w związku z trudną sytuacją mogę skutecznie wystąpić do urzędu miasta o umorzenie należności za podatek od nieruchomości, dzierżawę wieczystą i opłatę za wodę i ścieki (urząd miasta też figuruje na fv za dostawę wody i odbiór ścieków)? Jakie przepisy to regulują, proszę podąć podstawę prawną i informacje co powinno zawiera podanie na taka okoliczność.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W zakresie umorzenie należności podatkowych prosimy o zapoznanie się z artykułem Czy można nie płacić podatku? Czyli o jakie ulgi możemy się ubiegać w urzędzie skarbowym, gdy nie mamy pieniędzy na zapłatę podatku?

Podstawą prawną umorzenia zaległości podatkowych jest przepis art. 67 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zgodnie z nim:

Art. 67a § 1 Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; 
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a; 
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną
§ 2. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Jak wynika z powyższego, podatnikowi przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem – najlepiej pisemnym - do organu podatkowego o umorzenie należności podatkowych. Wniosek wszczyna postępowanie w tym zakresie. We wniosku należy dokładnie wskazać przyczyny skierowania go do organu, a w rezultacie przyczyny umorzenia należności. Wniosek winien więc zawierać uzasadnienie z którego musi wynikać, jakie przyczyny uniemożliwiają uiszczenie należności podatkowych. Oczywiście uwzględnienie wniosku zależy od uznania organu, samo jednak odmowne rozstrzygnięcie nie uniemożliwia ponownego złożenia wniosków (podatnik może składać wnioski o umorzenie do czasu kiedy należność podatkowe istnieje).

Jeśli chodzi o umorzenie innych należności – za wodę, ścieki – konieczne będzie także złożenie odpowiedniego wniosku, jednak umorzenie tych zaległości regulują przepisy lokalne – dlatego tez nie możemy do nich odesłać. Można jednak w tym miejscu podać odpowiednią zasadę wynikającą z prawa cywilnego, zgodnie z którą dłużnik może zawsze wystąpić z wnioskiem o umorzenie należności czy też rozłożenie jej na raty.

Nie jest także wykluczone umorzenie zaległości przez inne podmioty świadczące usługi, przykładowo prywatnych dostawców energii elektrycznej – i w tym przypadku konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku i należyte uzasadnienie go. Umorzenie takich zaległości regulują odpowiednie postanowienia regulaminów i aktów wewnętrznych podmiotu świadczącego usługi.

Na marginesie można wspomnieć, iż pewien zakres pomocy w tym zakresie uzyskają Państwo w Ośrodku Pomocy Społecznej. Pomoc taka nie sprowadza się jednak do świadczenia pomocy prawnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: