Umowa barterowa a obowiązek wystawiania faktur

Pytanie:

Umowa z 31-12-2001: Firma X (ojciec) udostepnia 3 bary dla firmy Y (syna) do prowadzenia działalności gospodarczej w zamian za świadczenie niepieniężne; firma Y (syn) w zamian za udostepnienie barów od firmy X ojca wykonywać będzie świadczenie niepieniężne w postaci usług kelnerskich w wydawniu m.in. posiłków dla konsumentów firmy X ojca. Umowa zawarta została na czas określony od 31-12-2001 do 31-12-2005. Umowa może byc rozwiązana za 3 m-cznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. Strony postanawiają zgodnie, iż rozliczenie wzajemnych należności związanych z wykonianiem niniejszej umowy nastapi z ostatnim dniem okresu jej obowiązywania; zostanie ono dokonane przez wzajemną kompensatę należności związanej z uzywaniem części lokalów użytkowych przez firmę Y syna oraz nakładu pracy związanego ze świadczeniem usług w w/w lokalach dla firmy X ojca. Wskazane rozliczenie strony dokonają w formie pisemnego porozumienia przed upływem okresu obowiązywania umowy. W przypadku, kiedy we wskazanym porozumieniu strony ustalą zgodnie, iż któreś ze świadczeń wzajemnych jest większej wartości wówczas niniejsze porozumienie będzie podstawą do wystawienia f-ry VAT i obciążenia strony. W związku z umową kierujemy zapytanie: w okresie dzierżawy nie były wystawiane f-ry. Wzajemne świadczenia były równoważne. Obie firmy syna i ojca były dochodowe i płaciły podatki. Czy miałem obowiązek w okresie dzierżawy wystawiać co miesiąc f-ry VAT na podstawie tej umowy lub czy na koniec dzierżawy moja (ojca) lub syna firma miała obowiązek wystawić f-rę VAT za cały okres dzierżawy. Czy na podstawie tej umowy, jeżeli w porozumieniu końcowym ustaliliśmy, że wzajemne świadczenia były równoważne nie musieliśmy wystawić faktur? BARDZO PROSZĘ O PILNE POTRAKTOWANIE SPRAWY, PONIEWAŻ MAM KONTROLĘ I DZISIAJ MUSZĘ PRZEDSTAWIĆ KOŃCOWE POROZUMIENIE MIĘDZY NASZYMI FIRMAMY W UKS.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zamiana, czyli barter, wymieniona była w art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 z późn. zm.). Już na gruncie tej “starej” ustawy o VAT, z przepisu tego wynikało, że VAT podlega zamiana towarów, zamiana usług oraz zamiana usługi na towar i towaru na usługę. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o VAT, jeżeli sprzedaż towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu od wydania towaru lub wykonania usługi. Generalnie można więc powiedzieć, że przy zamianie (barterze) o obowiązku podatkowym decyduje u każdej ze stron transakcji moment wydania towaru. Jeżeli taką transakcję realizują podmioty gospodarcze, które muszą wystawiać faktury, to obowiązek podatkowy może zostać przesunięty o siedem dni. Jeżeli następuje zamiana towarów lub usług o tej samej wartości, to każda ze stron transakcji powinna wystawić fakturę.

Ta sama zasada obowiązuje na gruncie obecnej, nowej ustawy o VAT.

Według nowej ustawy o VAT umowa barterowa podlega opodatkowaniu VAT, choć problemem może być ustalenie podstawy opodatkowania. Zamianę towarów, a także zamianę towaru na usługę i odwrotnie należy bowiem uznać za odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. W tym przypadku mamy bowiem do czynienia z konkretną korzyścią (wynagrodzeniem) należną za dokonane świadczenie.

Sposób opodatkowania uzależniony jest od statusu podmiotów zawierających umowę barterową. Jeśli podmioty dokonujące barteru są podatnikami VAT, każda ze stron umowy powinna naliczyć podatek należny od tej transakcji. Jeżeli jeden z kontrahentów jest zwolniony z VAT, obowiązek zapłaty podatku będzie spoczywał wyłącznie na podmiocie, który jest podatnikiem VAT.

Nie można sobie wzajemnie świadczyć usług (dostaw, robót) i nie wystawiać za to faktur, bo to fałszuje obroty firmy, wysokość podatków.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (art. 106 nowej ustawy o VAT), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Dotyczy to odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. 

Według rozporządzenia o fakturach fakturę wystawia się co do zasady nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi

Według natomiast art. 19 ust. 13 pkt 4 nowej ustawy oraz art. 6 ust. 8b. pkt 4 starej ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą  otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze - z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej. W tym przypadku fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.6.2013

  Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” (...)

 • 27.2.2012

  Terminy wystawiania faktur VAT

  Ogólny termin wystawienia faktury jest dość istotny w aspekcie momentu powstania obowiązku podatkowego. Ponieważ obowiązek – w razie wystawienia faktury – powstaje z chwilą jej wystawienia, (...)

 • 20.4.2007

  Faktury VAT wystawiane przez nabywcę - nowy sposób dokumentacji

  Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o VAT, podatnicy uzyskali możliwość przerzucenia obowiązku wystawiania faktur VAT na nabywcę. Jest to czasem wygodny sposób spełnienia obowiązków związanych (...)

 • 19.12.2013

  VAT 2014. Nowe terminy wystawiania faktur

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów (...)

 • 25.5.2004

  Wystawianie faktur przez nabywcę

  Regulacje zawarte w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych wprowadzają szereg, nieznanych dotychczas rozwiązań. Jednym z (...)