Umowa konsorcjum a odpowiedzialność wykonawców

Pytanie:

"W 2010 roku wygraliśmy przetarg jako konsorcjum z firmą X . Zgodnie z umową my wykonywaliśmy prace budowlane, firma X tereny zielone. Złożyliśmy wspólną gwarancje na wady i usterki , na nasze prace 5 lat na ich 12 miesięcy. Firma ta ma sporne z Zamawiającym wykonanie napraw gwarancyjnych ( drzewka które się nie przyjęły lecz na terenie na którym była powódź ). Chce iść do sądu. Czy jeżeli Zamawiający będzie chciał potrącić należność z Naszej gwarancji to da się wyłączyć Nasz udział w tym konflikcie ?"

Odpowiedź prawnika: Umowa konsorcjum a odpowiedzialność wykonawców

Przepisy ustawy prawo o zamówieniach publicznych w art. 23. ust.1 umożliwiają wykonawcom wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy w ramach wykonywania wspólnego dzieła zawierają pomiędzy sobą umowę konsorcjum.

Konsorcjum jest stosunkiem obligacyjnym wynikającym z umowy, w którym każdy z jego członków (konsorcjantów) zobowiązuje się do określonego uczestnictwa w konsorcjum i do oznaczonego działania na jego rzecz, a tym samym na rzecz pozostałych konsorcjantów dla osiągnięcia celu, dla którego umowa została zawarta.

Do wykonawców stosuje się odpowiednio te przepisy Prawa zamówień publicznych, które dotyczą wykonawcy. Jeżeli została wybrana oferta złożona wspólnie przez dwóch lub więcej wykonawców, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarcia umowy, która będzie regulowała współpracę tych wykonawców (art. 23 ust. 4). Chodzi tu o umowę zawieraną pomiędzy wykonawcami.

Prawo zamówień publicznych przewiduje w art. 141, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia , ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Do solidarnej odpowiedzialności wykonawców mają zastosowanie przepisy art. 366-378 k.c. Solidarna odpowiedzialność wykonawców (solidarność bierna) polega na tym, że każdy z wykonawców zobowiązany jest wobec zamawiającego do spełnienia całego świadczenia wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego, tak jakby był jedynym wykonawcą. Z kolei zamawiający może, według swojego wyboru, żądać wykonania umowy (spełnienia świadczenia) od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od któregokolwiek, nawet wówczas, gdy wcześniej żądał spełnienia świadczenia od innego z wykonawców. Solidarność dłużników ( Konsorcjanci) stanowi dodatkowe zabezpieczenie interesów wierzyciela (Zamawiającego) zwiększa prawdopodobieństwo należytego zaspokojenia jego interesów w postaci wykonania umowy lub - w razie jej niewykonania lub nienależytego wykonania - w postaci odszkodowania za powstałą szkodę.

W sytuacji nie mogą Państwo wyłączyć swojego udziału w ewentualnym potrąceniu z gwarancji udzielonej w ramach konsorcjum Zamawiającemu. Odpowiadają Państwo w równym stopniu  za ewentualne naprawienie szkody tak samo jak firma, która była odpowiedzialna za zasadzenie drzewek. Dodatkowo, gdyby zabezpieczenie nie zostało złożone przez Państwa Konsorcjum, a Państwa współkonsorcjant nie byłby w stanie naprawić szkody, np. z powodu niewypłacalności, obowiązek naprawienia szkody w całości obciążyłby Państwa.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika