Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem

Pytanie:

Czy z nauczycielem można zawrzeć trzecią umowę na czas określony w oparciu o ust. 7 art. 10 ustawy - Karta Nauczyciela?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Artykuł 10 Karty Nauczyciela wyczerpująco statuuje zasady zatrudniania nauczycieli na czas określony. Jeżeli zostaną spełnione przesłanki wymienione w tym artykule można zatrudnić nauczyciela na czas określony. Natomiast zgodnie z uchwałą SN zatrudnienie nauczyciela spełniającego warunki z art. 10 ust. 2 pkt 2-4 Karta Nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony, niezgodnie z przesłankami art. 10 ust. 4 tej ustawy, powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nie określony. Zatem w szkołach, w których istnieje możliwość zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z jego kierunkiem przygotowania zawodowego, zawarcie umowy na czas określony z naruszeniem zasad określonych w art. 10 Karty Nauczyciela stanowi naruszenie prawa. Czy jednak możliwe jest zawarcie-przy ciągłym istnieniu przesłanek zawarcia umowy o pracę na czas określony kreślonych w art. 10 Karty Nauczyciela-zawarcie kilku kolejnych umów terminowych? Czy też zawarcie trzeciej w kolejności takiej umowy jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nie określony, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła jednego miesiąca? Zagadnienie to budzi wątpliwości, jednakże SN w wyroku z 1999r. stanął na stanowisku, że przepis art. 10 ust. 4 Karty Nauczyciela według którego nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem na czas określony może nastąpić wyłącznie w wypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, wyłącza stosowanie art. 25(1) kodeksu pracy, a co za tym idzie jest dopuszczalne i nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Nenna

23.11.2009 17:4:26

Re: Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony w trakcie roku szkolnego? I jaki jest okres wypowiedzenia?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: