e-prawnik.pl Porady prawne

Urlop wychowawczy nauczyciela akademickiego

Pytanie:

Czy jest obecnie możliwość udania się na \"częściowy\" urlop wychowawczy, tzn. mogę wziąć ten urlop i jednocześnie pracować na część etatu? Jestem nauczycielem akademickim - asystentem - pracującym na podstawie mianowania. Normalnie nie ma raczej możliwości mianowania na część etatu. Stąd moje pierwsze pytanie: czy możliwość skorzystania z \"częściowego\" urlopu wychowawczego dotyczy również nauczycieli akademickich, z którymi nawiązano stosunek pracy na podstawie mianowania? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to proszę o wyjaśnienie jeszcze jednej kwestii. Asystent nie mający stopnia naukowego nie powinien być zatrudniony dłużej niż osiem lat - art. 89 pkt 3 ustawy o szkolnictwie wyższym. Jednak zgodnie z art. 90 ustawy, bieg tego terminu jest zawieszony na czas m.in. urlopu wychowawczego. Jak obecnie będzie interpretowany ten zapis? Czy przy skorzystaniu z urlopu wychowawczego i pracy na pół etatu przez 3 lata bieg okresu zatrudnienia ulegnie zawieszeniu na 3 lata, czy może proporcjonalnie do części etatu - na 1,5 roku? A może wcale nie ulega zawieszeniu skoro dana osoba jednak dalej pracuje?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Urlop wychowawczy nauczyciela akademickiego

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jej wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mogłaby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy. (Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ale także zatrudniona na podstawie mianowania, dlatego wydaje się , że uprawnienia to skorzystania z tego typu urlopu wychowawczego odnosi się także do pracowników mianowanych). Kwestia niepełnego wymiar godzin pracy może zostać rozwiązana w sposób jaki proponuje ustawa o szkolnictwie wyższym, a mianowicie: nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim, który ma być zatrudniony w uczelni w niepełnym wymiarze czasu pracy albo też dla wykonania określonych zadań, następuje w drodze umowy o pracę. Umowę o pracę zawiera rektor, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej określonej w statucie uczelni, po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału. Należałoby wcześniej rozwiązać istniejący stosunek pracy. Może być on rozwiązany np.: 1) na mocy porozumienia stron, 2) z końcem roku akademickiego przez oświadczenie pracownika o wypowiedzeniu, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jednak jeżeli nadal będzie to zatrudnienia na stanowisku asystenta, to nic nie powstrzyma biegu terminów do uzyskania stopnia naukowego doktora. Ponieważ łączny okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nie mającej stopnia naukowego doktora nie powinien przekroczyć ośmiu lat.

Potrzebujesz porady prawnej?