Ustalenie choroby zawodowej

Pytanie:

W jaki sposób doprowadzić do zdiagnozowania choroby zawodowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa  o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stanowi, że za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w art 235[1] Kodeksu pracy (art. 4 u.u.s.w.ch.). Wzmiankowany zaś artykuł Kodeksu pracy odsyła do Rozporządzenia RM w sprawie chorób zawodowych.  Rozporządzenie chorobowe statuuje także procedurę diagnozowania choroby zawodowej:
§ 3. 1. Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się:
    1)    właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu,
    2)    właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy
- których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika, lub według krajowej siedziby pracodawcy, w przypadku gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się niezwłocznie na formularzu określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, a w przypadku choroby zawodowej o ostrym przebiegu lub podejrzenia, że choroba zawodowa była przyczyną śmierci pracownika - dodatkowo w formie telefonicznej.
Zgodnie z art. 235 Kodeksu pracy zgłoszenia powinien dokonać pracodawca, ale może go również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że mogą u niego występować objawy choroby zawodowej. Powiatowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje pracownika lub byłego pracownika, którego dotyczy podejrzenie, na badanie w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania, do jednostki orzeczniczej.
Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej wydaje się na podstawie materiału dowodowego, a w szczególności danych zawartych w orzeczeniu lekarskim oraz formularzu oceny narażenia zawodowego pracownika lub byłego pracownika. Wspomniana decyzja jest jednym z dokumentów wymaganych do złożenia w trakcie ubiegania się o rentę z tytułu choroby zawodowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY